Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/222

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Motioner i Första kammaren, Nr 119.

En fråga, som äger nära sammanhang med den föregående, är den om pensionering av de tjänsteinnehavare, som vid pensionsålderns inträde icke innehaft den högre tjänsten i tre år. Då tjänsteförteckningen såsom utgörande en bilaga till civila avlöningsreglementet rätteligen bort revideras samtidigt med avlöningsreglementet och den nya tjänsteförteckningen sålunda bort äga tillämpning från och med den 1 juli 1939, synes det rättvist och rimligt, att det i fråga om tjänsteman, som på grund av den nu föreslagna revisionen erhållit tjänst i högre lönegrad, finge — på sätt skolöverstyrelsen föreslagit i sitt utlåtande — i pensionshänseende så anses, som om han erhållit den högre lönegraden den 1 juli 1939. Ett dylikt förfarande skulle på grund av stadgandet i 16 § 1 mom. allmänna tjänstepensionsreglementet (S.F.S. nr 1008/1941) bliva till förmån för de tjänstemän, som avgå med tjänstepension under tiden juli 1942—juni 1945. Den omständigheten, att vederbörande tjänsteman ej erlagt pensionsavgift för den högre lönegraden under hela den tid av tre år, som enligt nyssnämnda författningsrum fordras för hel tjänstepension i samma lönegrad, synes ej rimligen böra utgöra hinder, då tjänstemannen under betydligt längre tid än tre år erhållit avlöning, som understiger skillnaden mellan pensionsavdragen för lönegraderna i fråga. De ekonomiska konsekvenserna av ett dylikt medgivande kunna ej heller bliva så avsevärda, att på grund härav hinder bör resas mot denna så rimliga åtgärd. Av en undersökning, som i huvudsak dock måst inskränkas till att avse tjänstemän, införda i statskalendern för år 1941, synes framgå, att det föreslagna medgivandet i fråga om 141 tjänster skulle komma att avse allenast 9 tjänstemän, 3 födda under ettvart av åren 1877, 1878 och 1879.

Då vad här ovan förordats är ägnat att ge en smidigare övergång till de löne- och pensionsförmåner, som i här åsyftade fall skola tillämpas, därest den föreslagna tjänsteförteckningsrevisionen bifalles, hemställes,

att riksdagen måtte besluta,

dels att tjänsteman, som innehar tjänst, vilken flyttas till högre lönegrad, och som vid ingången av budgetåret 1942/43 uppnått pensionsåldern men erhållit anstånd med avgång ur tjänsten, må utan ledigförklarande av den högre tjänsten erhålla densamma,

dels ock att i fråga om tjänsteman, som före den 1 juli 1939 innehaft tjänst, vilken på grund av tjänsteförteckningsrevisionen förändras till tjänst i högre lönegrad, och som erhåller den högre tjänsten, skall i pensionshänseende så anses, som om han innehaft den högre tjänsten alltsedan sistnämnda dag.

Stockholm den 24 januari 1942.

Ruben Wagnsson. Eilif Sylwan.