Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/345

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
Motioner i Första kammaren, Nr 162.

Nr 162.


Av herr Magnusson, Theodor, angående omorganisation av

direktörsbefattningen vid statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö, m. m.


Under femte huvudtiteln i årets statsverksproposition upptagas för statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och statens alkoholistanstalt därstädes för avlöningar ett anslag å 268 000 kr. samt för omkostnader ett anslag å 209 000 kr. För byggnadsarbeten finnes för året intet anslag upptaget. I personalförteckningen finnes bland tjänstemännen på ordinarie stat en tjänst upptagen såsom direktör, placerad i A 27; sedan några år upprätthålles dock tjänsten på förordnande av en direktör med ordinarie befattning i fångvården.

I motionen I: 130 år 1941 föreslogs bl. a., att denna direktörsbefattning på ordinarie stat skulle omvandlas till en tjänst såsom överläkare och styresman med placering i A 28 jämte tillerkännande av vissa förmåner. I motionen framhölls även behovet av en psykopatanstalt samt att i Svartsjöklientelet redan funnes människomaterialet för en sådan anstalt.

I en till denna motion fogad promemoria, »Förslag om ett effektivare omhändertagande av sinnesvrånga och psykiskt påtagligt defekta alkoholister samt om en diffentiering av tvångsarbetarklientelet», av biträdande läkaren vid Beckomberga sjukhus Sten Reuterskiöld framhålles bl. a., att för det manliga tvångsarbetarklientelet samma differentiering bör kunna komma till stånd som för det kvinnliga klientelet, d. v. s. de enstaka manliga individer som vid undersökning icke förete några grövre psykopatologiska drag böra hänvisas till arbetshem för män, varigenom tvångsarbetsanstalten å Svartsjö helt blir en psykopatavdelning. En annan sådan psykopatavdelning bör alkoholistanstalten bliva. Den slutna avdelningen å Svartsjö omändras till en psykiatrisk avdelning som kan mottaga det sinnesvrånga och mest svårskötta, psykiskt defekta klientelet både från anstalterna å Svartsjö och alkoholistanstalter annorstädes. Som styresman för det nya anstaltskomplexet, som huvudsakligen kommer att bestå av arbetsavdelningar, och som därför lämpligen bör kallas Statens arbetshus, placeras en socialpsykiater, vilken å den psykiatriska avdelningen är sjukvårdsläkare, och som även bör vara hjälpverksamhetsläkare för det klientel som från denna avdelning kan utskrivas på försök, i familjevård eller fullständigt. Utredning bör ske om lämpligheten av och kostnaderna för dessa omändringar.

Åberopande ovan anförda synpunkter och under hänvisning till särskild promemoria, vilken överlämnas till vederbörande utskott, hemställes,