Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Förteckning å motioner i Första kammaren.

Nr

18, av herr Engberg m. fl., om en översyn av straffverkställigheten vid frihetsstraff.

19, av herr Andersson, Verner, m. fl., om utredning angående vården om landets ungdom.

20, av herr Ström, Fredrik, om åtgärder till ökat skydd för den svenska naturen.

21, av herr Elofsson, Gustaf, m. fl., om förstatligande av den s. k. nöjesskatten.

22, av herr Johansson, Johan Bernhard, om pension åt fanjunkaren i Kungl. Hallands regementes reserv J. M. Blomberg.

23, av herr Berg, Robert, om förhöjd pension åt förre mästaren vid torped- och mindepartementet å örlogsvarvet i Karlskrona A. M. Ljungberg.

24, av herr Siljeström, om viss ändring i lagen angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål.

25, av herr Elofsson, Gustaf, m. fl., om vissa kontrollföreskrifter beträffande tillverkning och försäljning av s. k. konsthonung.

26, av herr Bondeson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om vissa anslag till grundförbättringar.

27, av herr Bondeson, om förbilligande och effektivisering av den kommunala verksamheten genom sammanslagning av primärkommunala enheter.

28, av herr Anderson, Axel Ivar, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om beredande av ordinarie anställning åt husmoder och vissa sjuksköterskor å garnisonssjukhuset.

29, av herr Källman m. fl., om beredande av möjlighet till undersökning av tuberkulossjuk jämväl å centraldispensär utom hans dispensärvårdsområde.

30, av herr Wahlmark m. fl., om inrättande av ett centralbibliotek för Uppsala län.

31, av herr Bengtsson m. fl., angående akademisk lärares rätt att idka privat verksamhet.

32, av herr Linnér m. fl., om inrättande åt S. Lundell av en personlig assistentbefattning i mykologi vid universitetet i Uppsala.

33, av herr Näsström m. fl., angående skyndsamma åtgärder för att utöka antalet examinerade tandläkare.

34, av herr Näsström m. fl., om viss ändring i grunderna för statsbidrag till folktandvården.

35, av herr Lindblom m. fl., om ökad varsamhet vid den fortsatta rationaliseringen av folkskoleväsendet.

36, av herr Anderson, Axel Ivar, och herr Elmgren, om ökat statsbidrag till Lennings textiltekniska institut i Norrköping.

37, av herr Nisser m. fl., om viss ersättning till f. d. landskamreraren L. Fernqvist.

38, av herr Näsström m. fl., om skatteutjämningsbidrag till landsting.

39, av herr Holmström, om rätt för skattskyldig att vid taxering till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för gåva till sjövärnet.

40, av herr Bondeson, om specificering av skulder m. m. i allmän självdeklaration.

41, av herr Holmström m. fl., om undantagande av krigsmaktens tjänstehundar från skatteplikt enligt hundskatteförordningen.

42, av friherre De Geer m. fl., om utredning rörande en utjämning av vägskattebördan.