Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
Motioner i Första kammaren, Nr 7.

Nr 7.


Av herr Ericson, Frans, om beredande av pensionsrätt i statens

pensionsanstalt åt läkare vid fristående centraldispensär.


Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 18 juni 1937 angående statsbidrag till dispensärverksamhet för tuberkulosens bekämpande stadgas, att centraldispensär benämnes för röntgenundersökning utrustad dispensär, som förestås av läkare med behörighet till läkarbefattning vid annat sanatorium än kustsanatorium och därmed jämförligt sanatorium och som förfogar över minst en dispensärsköterska. Centraldispensär är antingen fristående eller förlagd till sjukvårdsanstalt.

Till sjukvårdsanstalt förlagd centraldispensär förestås av sanatorieläkare eller därmed jämställd läkare. I sin egenskap av sjukhusläkare äro dessa läkare jämlikt 60 § 1 mom. i reglementet för statens pensionsanstalt tillförsäkrade pensionsrätt i anstalten.

Läkare vid fristående centraldispensär förordnas enligt normalinstruktionen för dylik för en tid av högst fem år i sänder. Önskar centraldispensärläkare kvarstå i sin befattning efter utgången av den tid, för vilken han på sätt ovan sagts av medicinalstyrelsen förordnats, äger vederbörande dispensär- respektive distriktsvårdsstyrelse utan att befattningen ledigförklaras hos medicinalstyrelsen göra framställning om förnyat förordnande för honom.

På grund härav är läkarbefattning vid fristående centaldispensär icke förenad med pensionsrätt i statens pensionsanstalt, vilket måste ingiva ifrågavarande befattningshavare en känsla av osäkerhet och därjämte medföra ekonomiska konsekvenser för säkerställande av ålderdomen, i synnerhet som dylik befattning i många fall torde komma att bliva vederbörande läkares slutgiltiga placering.

Då därtill av centraldispensärläkarna fordras samma kompetens som av sanatorieläkarna och då deras uppgifter icke äro minde viktiga än sanatoriearbetet, får undertecknad härmed hemställa,

att riksdagen ville besluta sådant tillägg i reglementet för statens pensionsanstalt, att även befattning som läkare vid fristående centraldispensär måtte förenas med pensionsrätt i anstalten.


Stockholm den 16 januari 1942.


Frans Ericson. Boxholm.
Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 4—7.