Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/485

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 206. 3 . Nr 206. Av herr Caap m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition zmgående anslag för budgetåret 1.942/43 till folk- och småskoleseminarier m. m. Kungl. Maj:t har i proposition nr 175 till innevarande årsriksdag framlagt förslag angående anslag för budgetåret 1942/43 till folk- och smäskoleseminarier m. m. Det har därvid gällt - då en intagning av seminarieelever av kända skäl ansetts böra minskas - för Kungl. Maj:t att fatta ståndpunkt till frågan, var intagning av nya elever lämpligen borde ske och vid vilka av landets seminarier en sådan intagning vid vårterminen 1942 borde inställas. Kungl. Maj:t har därvid stannat inför att, med avseende på seminariet i Luleå föreslå, att någon intagning av elever ej skall ske vid nämnda folkskoleseminarium, vilken ståndpunkt även .intagits av skolöverstyrelsen. Detta indragningsförslag framlägges av departementschefen, trots att sådan intagning ansågs böra ske under år 1941 och trots att statsrådet i propositionen å sid. 40 erkänner, att "för elevintagning vid seminariet i Luleå kunna väl i huvudsak i år åberopas samma skäl, som motiverade intagningen av seminariets första klass". Men härtill fogar dock departementschefen den anmärkningen: "skälen äga efter sistnämnda intagning icke samma styrka". Undertecknade kunna icke finna, att denna här sist nämnda uppfattning är riktig. Rörande denna fråga ansluta sig tvärtom undertecknade till den mening, som framkommit i en den 10 januari innevarande år till Konungen framförd underdånig petition från Norrbottens läns landstings förvaltningsutskott, vari anhålles, att Kungl. Maj:t måtte förelägga riksdagen förslag om intagning av elever även vid folkskoleseminariet i Luleå våren 1942. Nämnda framställning grundar sig på en av en på området sakkunnig person gjord grundlig utredning rörande de förhållanden inom Norrbottens läns undervisningsområde, vilka kunna och böra läggas till grund för ett sakligt och rättvist bedömande av hela denna fråga. I nämnda skrivelse framhålles först, att de skäl, som föranledde folkskolestyrelserna i Norrbottens län att i december månad 1940 hos Eders Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om intagning av nya elever vid folkskoleseminariet i Luleå. vårterminen 1941, alltfort äro för handen. Framställningen i fråga är i övrigt av följande lydelse: "Fortfarande gäller, att medan en minskning av lärarbehovet förutses i andra delar av landet, motses för Norrbottens vidkommande en ökning. Fortfarande gäller även, att folkskollärartjänster i Norrbotten ogärna locka sökande söderifrån och att även oavsett inkallelserna till militär tjänstgöring