Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/514

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kainmaren, Nr 215. mycket betydande uppland - lärjungeområdet är ofantligt mycket folkrikare än beträffande både Boden och Hässleholm - bleve löst samtidigt med de båda i kungl. propositionen angivna städerna. Då genom de upprepade undersökningar som av kungl. skolöverstyrelsen och den särskilde sakkunnige företagits all nödig utredning av problemet redan föreligger, och då slutligen Sollefteå stad förbundit sig att bekosta lokaler och övriga därmed jämförliga utgifter för ett gymnasium, borde frågan också kunna lösas genom ett beslut redan vid innevarande års riksdag. Enär de statsfinansiella besvärligheterna emellertid torde komma att avhålla riksdagen att i fråga om kostnaden gå längre än Kungl. Maj:t föreslagit, skola vi för det närvarande åtnöja oss med att begära riksdagens medverkan till att frågan förelägges nästa års riksdag. Vi hysa nämligen den bestämda uppfattningen, vilken bestyrkes av hela det föreliggande utredningsmaterialet, att i varje fall efter det de nu föreslagna samrealskoloma utvidgats, står Sollefteå utan tvekan närmast i tur att erhålla ett högre allmänt läroverk. Med hänvisning till det anförda tillåta vi oss sålunda hemställa, att riksdagen må i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t efter förnyat övervägande av frågan om inrättande av ett statligt gymnasium i Sollefteå ville för 1943 års riksdag framlägga förslag i ärendet. Stockholm den 23 mars 1942. I Sven Edin. L. Tjällgren.