Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/515

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 216. 7 Nr 216. Av herr Karlsson, Gustaf m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag och lån av statsmedel för anordnande av allmänna samlingslokaler. - l Kungl. Maj:ts proposition nr 118 föreslås att riksdagen skall godkänna av departementschefen i propositionen angivna grunder för bidrag och lån av statsmedel för anordnande av allmänna samlingslokaler samt att riksdagen dels skall anvisa under femte huvudtiteln till Bidrag till anordnande av allmänna samlingslokaler ett reservationsanslag av 1,500,o()o kronor, dels ock å kapitalbudgeten under Kapitalinvesteringar, Fonden för låneunderstöd till Lån för anordnande av allmänna samlingslokaler ett reservationsanslag å likaledes 1,500,000 kronor. Till en början vilja vi uttrycka vår glädje över att förenämnda proposition framlagts för riksdagen, varigenom landets folkrörelser kunna beredas ekonomiskt stöd i sina strävanden att uppföra och tillhandahålla tidsenliga samlingslokaler. Det är en välförtjänt uppskattning från det allmännas sida för vad folkrörelserna offrat för att erhålla samlingslokaler. I omkring 75 år ha dessa rörelser offrat miljoner och åter miljoner och deras medlemmar nedlagt oerhört arbete för skapande och uppehållande av samlingslokaler, som på sitt sätt förankrat vårt lands demokrati. Vi kunna dock icke underlåta att framföra några synpunkter i fråga om grunderna för sagda bidrag och lån, vilka synpunkter i det allmännas intresse böra beaktas av riksdagen vid behandlingen av propositionen i fråga. Vad vi främst fäst oss vid är departementschefens uttalande i fråga om initiativet till lokalfrågans lösning i de olika orterna. Departementschefen yttrar nämligen därom följande: Ur det allmännas" synpunkt måste det anses önskvärt att de kommunala myndigheterna taga initiativ till lokalfrågans lösning qch att kommunen såvitt möjligt ställer sig som företagare. Därigenom torde uppnås större stabilitet beträffande lokalföretagen och säkrare kontroll över deras skötsel." (Sid. 32, sista stycket, i propositionen.) Vi hava visserligen uppmärksammat departementschefens yttrande i fortsättningen, vari han framhåller, att samarbete mellan de kommunala myndigheterna och representanter för de i orten verkande föreningarna givetvis bör komma till stånd för att olika önskemål och behov skola kunna beaktas, likaså att där så befinnes lämpligt även enskild förening, bolag eller stiftelse bör kunna erhålla hjälp av statsmedel. Enligt vår mening synes det framgå av departementschefens ovan citerade yttrande, som om det skulle bli regel, att kommun skall taga initiativ när det gäller att uppföra eller på annat sätt iordningställa samlingslokal för ortens behov samt att kommun därvid även