Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/679

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 254. 5 från 50 till 58 - utan på att skolornas lönekostnader genom de låga extralärarlönerna kunnat hållas på en särskilt låg nivå. När nu en höjning avextralärarnas löner föreslås, vilket även innebär en höjning av på lönerna utgående rörligt tillägg och kristillägg, synes det icke vara önskvärt, att detta skall få som följd, att skolornas ekonomiska ställning väsentligt försämras. Om så skulle ske, genom att huvudmännen skulle på sig få överflyttad en större andel av den sammanlagda lönekostnaden, torde det vid vissa skolor för kostnadernas minskande vara nödvändigt att indraga vissa avdelningar, vilket skulle innebära dels att en del av de vid folkhögskolorna nu tjänstgörande lärarna måste avskedas, dels att ett väsentligt större antal inträdessökande elever än för närvarande måste avvisas. Om den kostnadsökning för staten av 180,000 kronor, som ett bifall till skolöverstyrelsens förslag om att staten skulle övertaga kostnaderna för såväl rörligt tillägg som kristillägg skulle innebära, komme att betyda, att en viss garanti gåves för att den utveckling och utvidgning, som karakteriserat folkhögskolan under de senaste två årtiondena, ej skulle stäckas, torde en sådan kostnadsökning kunna anses vara motiverad. Ett löneregleringsförslag, som innebure en avsevärd inskränkning av folkhögskolans verksamhet, skulle motverka sitt innersta syfte. Av stor vikt är, att enhetliga bestämmelser beträffande rörligt tillägg och kristillägg stadgas för å ena sidan folkhögskolorna, å andra sidan den lägre lantbruksundervisningens läroanstalter. Genom de för lantmannaskolorna gällande bestämmelserna rörande anslag till lärarlöner, för uppehållande av skolornas drift samt för byggnader ha lantmannaskolorna redan, när det gäller statsanslag, en väsentligt mera gynnad ställning än folkhögskolorna. Om denna mera gynnade ställning skulle ytterligare accentueras genom att olika bestämmelser komme att bli gällande beträffande anslag från staten till rörliga tillägg och kristillägg, torde man med bestämdhet kunna förespå, att beslut härom skulle innebära början till en nedgångstid för folkhögskolorna. Skolornas huvudmän skulle i så fall draga konsekvenserna av att folkhögskolorna med medborgarbildning som sin huvuduppgift av statsmakterna försattes i en väsentligt sämre ställning än de skolor, som ha yrkesutbildning som sin huvuduppgift. Det måste därför anses vara av mycket stor betydelse, att det löneregleringsförslag för den lägre lantbruksundervisningens skolors lärarpersonal, som torde komma att föreläggas innevarande års riksdag, prövas i samband med löneregleringsförslaget för folkhögskolans lärare och alldeles särskilt, att bestämmelser angående statens del i kostnaderna för rörligt tillägg och för kristillägg träffascftersamma normer för folkhögskolornas lärare och för lärarna vid den lägre lantbruksunrdervisningens skolor. Kungl. Maj:ts förslag innebär beträffande parallellanslag vid folkhög