Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/751

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 278. 1 Nr 278. Av herrar Elmgren och Boman, i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition med förslag till förordning om trafikskatt. I proposition nr 346 har Kungl. Maj:t framlagt förslag till förordning om trafikskatt. I betraktande av statsverkets behov av inkomster under nu rådande förhållanden torde.mot den föreslagna beskattningen icke kunna resas några större invändningar, även om den kommer att drabba många trafikanter synnerligen kännbart. För en grupp av samhällsmedborgare-, nämligen de värnpliktiga, synes dock en beskattning av deras järnvägsresor vid permission icke böra ifrågakomma. Den framställning i detta syfte, som gjorts av försvarsstaben om åtgärder till förhindrande av en fördyring av militärpersonalens tjänstledighetsresor, synes därför vara värd allt beaktande, i vad den gäller de inkallade värnpliktiga. Departementschefen framhåller visserligen i sitt yttrande till propositionen, att de militära nedsättningsbiljetterna berättiga till en rabatt av i stort sett 40 procent å det ordinarie priset och att de militära veckoslutsbiljetterna betinga samma pris som vanlig enkel biljett. Departementschefen framhåller \vidare, att varje undantag från skattskyldighet försvårar redovisningsarbetet och ökar kostnaderna härför. Även med beaktande av vad departementschefen anfört rörande storleken av den nedsättning, som nu beviljas för de värnpliktiga, måste en beskattning av deras järnvägsresor bli kännbar för dem. Det måste dessutom te sig ganska egendomligt för dem, att staten på detta sätt beskär möjligheten till besök i hemorten och hos familjen. Möjligheterna för de värnpliktiga att redan med nu gällande biljettpriser besöka sina familjer under militärtjänstgöringen äro av ekonomiska skäl icke allt för stora, särskilt om tjänstgöringsorten befinner sig på något längre avstånd från hemorten, varför en ytterligare stegring av resekostnaderna måste ännu mera beskära deras möjligheter härutinnan. Det är därför orimligt, att staten skall lägga skatt på deras hemresor under tjänstgöringstiden. Departementschefens erinringar, att ett undantag från trafikskatten för de värnpliktigas permissionsresor skulle försvåra redovisningsarbetet och öka omkostnaderna för detta redovisningsarbete, torde därför icke böra tillmätas avgörande betydelse mot ett sådant undantag från skatten för de värnpliktiga. - Bihang till riksdagens protokoll l9/12. 3 snnzl. Nr 278-27.o. 1