Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/781

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 289. 11 Nr 289. Av herr Holmström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av statlig poliskår i Boden. Kungl. Maj:ts proposition nr 342 angående inrättande av statlig poliskår i Boden innebäri korthet, att den nuvarande fästningspolisen avsrkaffas samt att kommendanten i Bodens fästning icke kommer att ha någon polispersonal till sitt omedelbara förfogande. De uppgifter, som hittills ålegat fästningspolisen och vilka äro av rent militär natur, komma att skötas av den statl.iga polisen enligt av kommendanten framställda önskemål. Departementschefen anser, "att det skall vara en tjänstepli-"kt för polisikårens chef att i görligaste mån taga hänsyn tilll de önskemål, som kommendanten ur militära synpunkter kan komma att framställa". Även om detta kommer att närmare regleras genom författning, som det ankommer på Kungl. Maj:t att utfärda, får kommendanten dock icke, såsom nu, direkt tillgång till egen polispersonal. Befälsrätt över polispersonalen har av de militära myndigheterna, främst kommendanten, framhällits som en nödvändighet. I sitt anförande till sftatsrådsprotoklollet den 7 november 1941 har departementschefen i anvisningar för den sakkunnigutredning, som legat till grund för propositionen, bland annat anfört, att vare sig den nya fästningspolisen anknötes till statspolisen eller en från den civila polisen mera fristående fästningspolis bibehölles, borde möjligheterna för ett samordnande av denna polisstyrtka med Bodens stads polisorganisation undersökas. De sakkunniga ha dock icke närmare undersökt möjligheterna att bibehålla en fristående fälstningspolis och icke heller möjligheterna att i stället för omorganisation söka åstadkomma en förbättring av den bestående fästningsp«oli«sorganisationen och en klar gränsdragning mellan de bägge polisorganisationemas kompetensområden. De militära myndigheter, som närmast äro berörda av den av de sakkunniga föreslagna omorganisationen, hava avstyrkt densamma med motiveringar, vilka ätergivits i propositionen (sid. 32 och 33). Överbefälhavaren har, som framgår av propositionen, sid. 31, ur militär synpunkt intet haft att erinra mot principen att samordna all polispersonal i Boden och inom skyddsområdet i en gemensam, enhetligt ledd polisorganisation. Därutöver har överbefälhavaren i sitt yttrande över de sakkunnigas förslag anfört följande, vilket - märkvärdigt nog - icke finnes omnämnt i propositionen.