Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/789

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

M otioner i Första kammaren, Nr 292. 1 Nr 292. Av herr Albertsson, z anledning av Kungl. M aj:ts proposition angående bostadsförsör-7°mng för mindre bemedlade, barnrika familjer m. m. Departementschefen framhåller i Kungl. Maj:ts proposition, nr 320, att den speciella form för bostadsförsörjning åt åldringar som representeras av pensionärshemsbyggandet ännu icke har slagit igenom. Sedan verksamhetens början ha endast omkring 90 ansökningar beviljats: antalet ansökningar, som avslagits, är obetydligt. De pensionärshemsbyggande kommunerna äro främst att finna bland rikets större städer: endast ett fåtal mindre städer och landskommuner ha velat engagera sig i bostadsbyggande av förevarande art. Denna återhållsamlhet finner departementschefen övervägande bero på en rådande osäkerhet rörande de förbyggande och drivande av pensionärshem erforderliga kostnaderna. Av gjorda undersökningar rörande sagda kostnader har departementschefen ansett klarlagt, att de nu utgående statsbidragen äro otillräckliga för att framkalla kommunala "initiativ till lösandet av ¿pensionärernas bostadsförsörjning i tillräcklig omfattning. Soeialministern föreslår därför i föreliggande proposition, isyfte att befordra en allmän utbredning av pensionärshemsbyggandet, en väsentlig höjning av statsbidragen. Det finns givetvis anledning förmoda, att den föreslagna höjningen av statsbidragcn till ifrågavarande verksamhet kommer att verka stimulerande på tillkomsten av .pensionärshem. Men huruvida högre statsbidrag i och för sig är tillräcklig anledning för att väcka kommun.-ala insatser i önskvärd omfattning för denna verksamhet även hos landskommunerna, torde på vissa grunder nog ifrågasättas. 9 "De nu föreslagna höjda statsbidragen borde, enligt vår mening, kompletteras med vidgade möjligheter för kommunerna att erhålla statsbidrag. I en motion nr 375 i andra kammaren 1939 föreslogo några motionärer,

att riksdagen måtte uttala, att intet hinder föreligger vid beviljandet av

statsbidrag till partiell ombyggnad av ålderdomshem på sådant sätt att del av detsamma inrättas till pensionärshem . Å Motionärerna motiverade sitt förslag bl. a. med att framhålla, att förhållandena på landsbygden utvecklats därhän, sedan folkpensionen väsentligt förbättrats, att det klientel, som tidigare belade vårdplatserna på ålderdomshemmen, i hög grad minskats. Denna utveckling vore i och för sig glädjande, om de bostäder, som pensionärerna nu bebo, vore tillfredsställande. Detta torde i allmänhet icke vara fallet, vilket väl torde vara grundmotivet till förslagen om statsbidrag till pensionärshem. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. N r 2.92-2.93. 1