Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/809

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner l Första kammaren, Nr 299. 13 4 mom. Tillstånd meddelas . . , . , , , - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - därtill äro. - l tillståndet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. få försäljus. Arbetsrädet äger meddela . . . . , , , - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - finnas erforderliga. Arbetsrddet skall till . . . . . . . . . . . , . , - , , - , - , , , , , - , , , - - - , - - - - bedriver försäljning. § 13. För tjänstgöring i arbetsrädet vid handläggning av ärende, som avses i denna lag, utser Konungen för viss tid sex med förhållandena inom denna lags verksamhetsområde förtrogna ledamöter. Tvä ledamöter skola utses bland personer, som kunna anses företräda näringsidkare inom den egentliga butikshandeln, en ledamot utses bland personer, som kunna anses företräda näringsidkare inom kioskltandeln, en ledamot bland personer, som kunna anses företräda de anställda inom detaljhandeln, en ledamot bland personer, som kunna anses företräda konsumenternas intressen, samt en ledamot bland personer, som kunna anses företräda tidningsutgivarna. För var och en av dessa ledamöter, som vid tjänstgöring i arbetsrådet skola ersätta de ledamöter, som jämlikt lagen om arbetstidens begränsning den 16 maj 1930 utsetts efter förslag av arbetsgivar och arbetarsammanslutningar, skola utses minst tvä suppleanter. Vid arbetsrddets behandling av ärende, som avses i denna lag, skola närvara minst fyra av de jämlikt bestämmelserna i denna lag utsedda ledamöterna eller för dem utsedda suppleanter samt minst en lagfaren ledamot bland dem, som jämlikt 9 § lagen om arbetstidens begränsning den 16 maj 1930 utsetts utan förslag. I övrigt skola bestämmelserna i nyssnämnda paragraf, med undantag av vad i 6 mom. stadgas, i tillämpliga delar äga motsvarande giltighet. Vad i 8 mom. sägs skall äga tillämpning ä beslut, som jämlikt 11 § 3 mom. 3) denna lag ankommer på arbetsrddet. § 14. Hålles butik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med dagsböter. Har näringsidkare . . . - . . . . . under fem. Avskrift av . . . . . . . . - - . översändes till arbetsrddet. § lll. Beträffande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verksamhetens föreståndare.