Sida:Rd 1942 C 36 14 Riksdagens skrivelser och förordnanden nr 1 489.djvu/402

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Riksdagens skrivelse Nr 191–192.

17) lag angående ändrad lydelse av 10, 12 och 13 §§ lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap.

I samband med propositionen har riksdagen till behandling förehaft två i anledning av densamma väckta motioner.

I ärendet har första lagutskottet avgivit utlåtande nr 18 och memorial nr 30, varav tryckta exemplar härvid fogas.

Under åberopande av vad som anförts i nämnda utlåtande med den ändring, som framgår av de vid utlåtandet fogade, vid 20 kap. 2 och 3 §§ samt 20 kap. 10 § (enligt utskottets paragrafnumrering), 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § i förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen avgivna reservationerna, får riksdagen härmed anmäla, att riksdagen, som funnit vissa ändringar böra vidtagas i de genom Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition framlagda förslagen, dels för sin del antagit de lagförslag, som framlagts av utskottet i dess berörda utlåtande, dock att i förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen 20 kap. 2, 3 och 10 §§, 21 kap. 8 § och 22 kap. 9 § godkänts i den lydelse som innefattas i ovannämnda reservationer, dels ock avslagit de genom propositionen framlagda förslagen till lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter och till lag angående ändrad lydelse av 59 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred.


Stockholm den 6 maj 1942.


Med undersåtlig vördnad.
Nr 192.


Godkänd av första kammaren den 6 maj 1942.

Godkänd av andra kammaren den 13 maj 1942.

Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående användande i

vissa fall av prästlönefond m. m.

(Första lagutskottets utlåtande nr 36.)


Till Konungen.


Genom en den 27 februari 1942 dagtecknad proposition, nr 142, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande av propositionen bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för nämnda dag samt Kungl. Maj:ts och kyrkomötets däri omförmälda skrivelser föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogade förslag till

1) lag angående användande i vissa fall av prästlönefond m. m.; samt

2) lag om ändrad lydelse av 1 och 6 §§ lagen den 4 januari 1927 (nr 1) angående tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt.

Under åberopande av vad som anförts i första lagutskottets. av riksdagen