Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 107 För utredningens fortsatta bedrivande är det av största vikt att kunna överblicka dels det norrländska skogsbrukets avkastning i närmast förfluten tid och dels de förändringar i skogsavkastiiingen som för framtiden äro att emotse. Avverkningsberäkningar bakåt torde lämpligen börautföras av 1937 års riksskogstaxeringsnämnd. Beträffande avverkningsberäkningarna framat skola dessa ligga till grund för norrlandsutredningens överväganden rörande skogsindustriens råvaruförsörjning och det norrländska skogsbrukets arbetarfråga ävensom för lösandet av de återuppbyggnadsproblem, som förestå för det norrländska skogsbruket. Även såsom underlag för kalkyler rörande avverkningsberäkningarna framåt måste riksskogstaxeringsnämndens material utnyttjas. Sistnämnda avverkningsberäkningar förutsätta emellertid ett förberedande studium av för ändamålet tillrättalagda typfall, varigenom anvisning erhålles om den skogsskötsel som under olika förhållanden bör eftersträvas. Den så vunna uppfattningen skall sedan ligga till grund för själva avverkningsberäkningen för av riksskogstaxeringen undersökta större områden. Dessa beräkningar äro emellertid svåra och förutsätta full förtrogenhet med produktionsforskningens metoder. För norrlandsutredningen är det en lycklig omständighet, att skogsförsöksanstalten upptagit produktionsforskningen och fört fram sina undersökningar så långt, att dess resultat nu kunna tillämpas på den föreliggande uppgiften. Det kan även förtjäna framhållas, att den utredning på detta område, som erfordras för norrlandsutredningens syften, samtidigt är oumbärlig för ett rationellt genomförande av den allmänna fastighetstaxeringen av den växande skogen, hur än denna taxerings principer komma att fastställas. - Såsom jag vid behandlingeni årets statsverksproposition av statens skogsförsöksanstalts avlöningsanslag för budgetåret 1942/43 framhållit torde förenämnda av 1940 års norrlandsutredning ifrågasatta avverkningsberäkningar vara av den angelägenhetsgrad, att möjligheter böra beredas för deras igångsättande snarast möjligt. Med hänsyn härtill vill jag förorda, att å tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår under rubriken Statens skogsförsöksanstalt: Särskilda undersökningar uppföres ett reservationsanslag av 15,000 kronor, avsett till bestridande av utgifterna för ifrågavarande ändamål under första halvåret 1942. I enlighet med vad jag vid behandlingen av nämnda avlöningsanslag vidare anfört torde det vara synnerligen angeläget, att skogsförsöksanstaltens chef, vilken tillika är föreståndare för anstaltens skogsavdelning, i största möjliga utsträckning får ägna sig åt ledningen såväl av ifrågavarande avverkningsberäkningar som av vissa vid skogsförsöksanstalten bedrivna produktionsundersökningar. I nyssnämnda sammanhang ha beträffande anstaltschefens tjänstledighet för fullgörande av de sålunda ifrågasatta arbetsuppgifterna förordats, att anstaltschefen under tjänstledigheten skall avstå viss del, förslagsvis hälften, av sina avlöningsförmåner såsom avdelningsföreståndare i lönegrad A 30 samt att gottgörelse för mistade löneförmåner jämte övriga med ledningen och övervakandet av ifrågavarande arbeten förenade kostnader skall utgå från omförmälda undersökningsanslag. Denna anordning bör tillämpas även under innevarande budgetår. På grund härav erfordras under sistnämnda budgetår ett belopp av i runt tal 4,000 kronor för vikariatsersattningar samt för anställande av en extra befattningshavare vid skogsF öre - draganden