Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 115 Den 2 juni 1939 ställde Kungl. Maj:t förutnämnda anslag till arméförvaltningens fortifikationsstyrelses förfogande att av styrelsen disponeras för därmed avsedda ändamål. Av anslagsbeloppet avsågos 44,000 kronor för tvättinrättningen vid Skaraborgs regemente och 72,000 kronor för den vid Gotlands infanteriregemente. Kostnaderna för de erforderliga tvättaggregaten, tillhopa 64,000 kronor, förutsattes skola bestridas från lantförsvarets bränsleanslag, och beslut härom meddelades av Kungl. Maj:t likaledes den 2 juni 1939. « l en vid propositionen 1939 U: 79 såsom bilaga 2 fogad promemoria angående besparingar i egentliga statsutgifter under fjärde huvudtiteln förordades emellertid, att ifrågavarande anslag till den del det icke vore att betrakta som bundet borde få disponeras endast i den mån Kungl. Maj:t framdeles prövade sådana förutsättningar vara för handen, som gällde för användning av anslag, upptaget ä allmän beredskapsstat. Berörda del av anslaget hade uppskattats till 110,000 kronor. Sedan riksdagen (skrivelse nr 97) anmält sina beslut i ärendet, förordnade Kungl. Maj:t den 30 december 1939, att arbetena med uppförande av ifrågavarande byggnader icke finge påbörjas, förrän Kungl. Maj:t därtill lämnat tillstånd. Sedermera gjorde arméförvaltningens intendenturdepartement och fortifi+ kationsstyrelse i en av chefen för armén den 18 februari 1941 överlämnad skrivelse framställning om igån.gsättande av ifrågavarande byggnadsföretag och anförde därvid i huvudsak följande: Såväl ur beredskapssynpunkt som med hänsyn till strävan att nedbringa tvättkostnaderna vore det av stor betydelse, att kemisk tvätt av arméns persedlar såvitt möjligt utfördes vid kronan tillhöriga tvättinrättningar. Det syntes därför angeläget att de planerade tvättinrättningarna vid Skaraborgs regemente och Gotlands infanteriregemente snarast bleve iordningställda. På grund av stegrade arbets- och materialpriser vore emellertid en uppräkning av kostnaderna erforderlig, utgörande beträffande byggnadskostnaderna 25 procent samt i fråga om aggregaten 15 procent, varför totalkostnaden för anläggningarna nu beräknades till i avrundat tal 220,000 kronor. Departementet och styrelsen hemställde förty, dels att de år 1939 anvisade medlen måtte få för ändamålet disponeras, dels ock att ytterligare 40,000 kronor måtte anvisas för bestridande av uppkommande merkostnader för anläggningarnas färdigställande. Genom beslut den 15 augusti 1941 bemyndigade Kungl. Maj:t härefter intendenturdepartementet och fortifikationsstyrelsen att gå i författning om uppförande av ifrågavarande tvättinrättningar samt medgav - med ändring därutinnan av vad i förenämnda beslut den 2 juni 1939 föreskrivits - att kostnaderna för anläggningarna finge, i den mån de icke kunde bestridas av förenämnda för budgetåret 1939/40 anvisade reservationsanslag å 116,000 kronor, med högst 104,000 kronor utgå från det å förskottsstaten för försvarsväsendet för budgetåret 1940/41 under kapitalbudgeten, fonden för förlag till statsverket, uppförda förskottsanslaget till försvarsberedskapens stärkande i allmänhet (VII: b). I sina skrivelser rörande lantförsvarets medelsbehov för budgetåret 1940/41 respektive 1941/42 hemställde arméförvaltningen om anvisande av medel för