Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-Depmtement.s- chefen. Departements- chefen. 126 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. ningen göras i träg och skållningsdegen, som vore av mycket lös konsistens, därefter för den slutliga deggöringen hällas från tråget upp i deggrytan. Arbetet vore krävande, varför skållningsmetoden hittills icke kommit till någon större användning vid bageriet. För detta ändamål erfordrades en degknådningsmaskin med tre skålar till en beräknad kostnad av 7,000 kronor. - Marinens bageri saknade för närvarande tillgång till kylrum, vilket vore förenat med avsevärda olägenheter. Vid varje modernt bageri funnes numera kylrum inrättade dels för förvaring av erforderliga mejeriprodukter, dels för uppslagning av wienerbrödsdeg m. m. Arbetet med deggörningen och uppslagningen kunde härigenom förläggas till eftermiddagarna och de färdiga brödämnena insättas i kylrummet under natten för att omedelbart vid arbetstidens början morgonen därpå vara färdiga att insättas i ugnarna. Anordnande av ett kylrum, som sålunda vore önskvärt, beräknades kosta 12,000 kronor. I anslutning till det anförda hemställde marinförvaltningen, att för ändamålet ett belopp av sammanlagt (4,800 -|- 5,000 + 7,000 + 12,000 =) 28,800 kronor måtte anvisas å tilläggsstat för innevarande budgetår. Såsom av den lämnade redogörelsen framgår, har för innevarande budgetår medel anvisats för anskaffande av en elektrisk bakugn för bageriet i fråga. Kostnaden beräknades av marinförvaltningen till 53,000 kronor, vilket belopp även anvisades av riksdagen. Härvid inräknades icke kostnaden för en på grund av denna anskaffning erforderlig transformatoranläggning, vilken kostnad enligt av marinförvaltningen i skrivelse den 20 oktober 1941 lämnad uppgift utgör 6,000 kronor. På de av marinförvaltningen i ärendet anförda skälen vill jag biträda förslaget om anvisande av medel för komplettering av maskinutrustningen vid kronobageriet i Karlskrona, vilket förslag är att betrakta såsom ett led i strävandena att rationalisera driften vid bageriet. Medel torde jämväl böra anvisas för anskaffning av omförmälda transformator. I följd härav skulle det erforderliga medelsbehovet i förevarande avseende uppgå till (6,000 + 28,800 =) 34,800 kronor. Jag hemställer således, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Komplettering av maskinutrustningen vid kronobageriet i Karlskrona å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 34,800. [11.] 31 a. Kompletterings- och iståndsättningsarbeten i Älvsborgs fästning, reservationsanslag. I sin skrivelse den 29 augusti 1941 angående vissa medelsbehov å tilläggsstat för budgetåret 1941/42 har marinförvaltningen gjort framställning om anvisande av 90,000 kronor för kompletterings- och iståndsättningsarbeten i Älvsborgs fästning. De ifrågasätta åtgärderna avse vissa mindre byggnadsarbeten, iståndsättning av kajer och bryggor m. m. I likhet med marinförvaltningen finner jag vissa iståndsättningsarbeten in- om Älvsborgs fästnings etablissement vara av behovet pakallade. Det synes