Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/143

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 141 Bilaga 11. Kapitalinvesteringar. Jordbruksdepartementet. - Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden P1=;HnssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1Gforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, Andersson, Domö, Rosanden, GJÖRES. Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet PehrsssonBramstorp, anmäler härefter under jordbruksdepartementets handläggning hörande ärende angående kapitalinvestering å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. Statens allmänna fastighetsfond. - [1.] 10 a. Byggnadsarbeten vid statens centrala frökontrollanstalt, reservationsanslag. Genom beslut av 1941 års riksdag (prop. nr 2, sid. 306; r. skr. nr 94) anvisades till Byggnadsarbeten vid statens centrala frökontrollanstalt å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1940/41 ett reservationsanslag (B) av 32,300 kronor, avsett för uppförande av en ny ekonomibyggnad ävensom för anordnande av avloppsledning m. m. å den av anstalten disponerade delen av kronoegendomen Bergshamra nr 1 i Stockholms stad och län. I enlighet med ett i oktober 1940 av byggmästaren Ragnar V. Wredh, Frösunda, avgivet anbud beräknades 27,900 kronor för bestridande av byggnadskostnaderna. Härjämte beräknades cirka 1,000 kronor för byggnadens elektrifiering, cirka 1,500 kronor för anordnande av avloppsledning samt 1,900 kronor för oförutsedda kostnader. Den°18 april 1941 anbefallde Kungl. Maj:t anstaltsstyrelsen att låta utföra ifrågavarande arbeten. I skrivelse den 4 november 1941 har styrelsen för statens centrala frökontrollanstalt anfört, att vid förnyad uppgörelse på våren 1941 med förenämnde anbudsgivare kostnaden för uppförande av ifrågavarande ekonomibyggnad