Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Mai:ts proposition nt 2. 147 Bilaga 13. Kapitalinvesteringar. Folkhushållningsdepartementet. g Utdrag av protokolletpöver folkhushållningsärenden, hållet inför A Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott - 1 " slott den 3 januari 1942. Närvarandez V V. - O Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden ,PehrssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1Gfop.ss, MÖLLEP., SKÖLD, ERIKSSON; -. BERGQUIST, BAGGE, Andersson, Domö, Rosanner, Gsönßs. .. Chefen -för folkhushållningsdepartementet, statsrådet Gjöres, anmäler härefter under folkhushållningsdepartementets handläggning hörande ärende angående kapitalinvestering å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret" 1941/l 42 samt anför därvid följande. Fonden för förlag till statsverket. - [-1.] 5. Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m., reservationsf anslag. Ä kapitalbudgeten för budgetåret 1939/40 -har under fondenför förlag till statsverket anvisats tillhopa 45,000,000 kronor till viss lagring av jordbruksprodukter. Av detta belopp ha 24,000,000 kronor -ställts till .statens livs. medelskommissions förfogande för inköp och lagring av jordbruksprodukter, 20,000,000 kronor ha använts såsom förlagskapital för Foderintressentföreningen u. p. a. samt 1,000,000 kronor för lagring av vissa andra produkter. För budgetåret 1940/41 har till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m. såsom reserv.ations|an.slag anvisats ett sammanlagt belopp av 50,000,000 kronor, och för innevarande budgetår uppgår motsvarande medelsanvisning till 13,000,000 kronor. Vid ingången av budgetåret 1940/41 tillfördes detta anslag en reservation från vissa äldre kapitalbudgetsanslag av tillhopa 6,250,000 kronor. Således ha sammanlagt 69,250,000 kronor stått till förfogande för med anslaget avsedda ändamål. Av anslaget ha genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut disponerats tillhopa 56,610,840 kronor; varför alltså till -disposition återstå 12,639,160 kronor. Av de från anslaget disponeradé medlen, 56-,610,840 kronor, ha 31,250,000 kronor ställts till förfogande för