Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 17 Bilaga 2. Egentliga statsutgifter. Tredje huvudtiteln. Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet inV för Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBRAMSTQRP, WESTMAN, WIGFORSS, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Ministern för utrikes ärendena anmäler härefter under utrikesdepartementets handläggning hörande ärenden angående egentliga statsutgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. B. Sveriges representation i utlandet. [1.] 4. Avlöningar vid beskickningar och konsulat: Skrivbiträden, re- seroationsanslag. För detta ändamål har i riksstaten för innevarande budgetår uppförts ett reservationsanslag av 665,000 kronor. För budgetåret 1940/41 beviljade riksdagen ett belopp av 600,000 kronor, vilket dock visade sig vara otillräckligt, varför å, tilläggsstat li för samma budgetår anvisades ytterligare 100,000 kronor. För nu löpande budgetår kunna utgifterna beräknas komma att ytterligare stiga. Särskilt vid beskickningarna i vissa utomeuropeiska länder har behovet av skrivbiträden alltjämt vuxit, i främsta rummet beroende på det ökade arbetet med sjöfartsärenden av olika slag, vilka kommit att alltmera åvila statens organ. Därjämte hava i ett flertal länder skrivbiträdenas löner måst höjas på grund av stigande levnadskostnader. Med hänsyn till den å anslaget förefintliga reservationen anser jag, att för nu löpande budgetår en förstärkning med 25,000 kronor bör vara tillräcklig. Jag hemställer därför, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Avlöningar vid beskickningar och konsulat: Skrivbitrâden å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 25,000. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. 2