Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 37 Förslag till Lag angående ändrad lydelse av 29 och 31 §§ lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt. j Härigenom förordnas, att 29 § 2 mom. och 31 § 2 mom. Iagen den 3 juni 1938 om rätt till jakt skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: 29 §. 2 mom. Utövar delägare i allmänning eller annan samfällighet, varom sägs i 4 §, å området jakt, som strider mot vad enligt första stycket av nämnda paragraf är tillåtet eller mot beslut som avses i andra stycket första punkten av samma paragraf, straffes med dagsböter. Överträder ägare - med dagsböter. 31 §. 2 mom. Sätter i fall varom sägs i 1 mom. den brottslige sig till motvärn mot jakträttsinnehavaren, den som äger, innehar eller vårdar marken eller deras folk eller mot i andra stycket av samma moment omförmäld befattningshavare, då någon av dem vill hindra honom från gärningen eller av honom taga vad han åtkommit eller ock fråntaga honom det som må kvarhållas till vedermäle och pant, vare lag som i 20 kap. 6 § strafflagen sägs. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. Förslag till Lag angående ändrad lydelse av 10, 12 och 13 §§ lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap. Härigenom förordnas, att 10, 12 och 13 §§ lagen den 17 juni 1938 om avbrytande av havandeskap skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: 10 §. Har.någon efter .prövning som avses i 4 eller 7 § avbrutit havandeskap eller gjort forsok dartill, och skedde åtgärden med iakttagande av de i 1 §