Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


18 Kungl. Maj:t: proposition nr 2. [2.] 5. Avlöningar vid beskickningar och konsulat: Extra biträden och vaktbetjänte, reservationsanslag. Ifrågavarande anslag är i riksstaten för budgetåret 1941/42 uppfört med 180,000 kronor. Jämväl i fråga om den personal, som avlönas under detta anslag, har en ytterligare ökning såväl av antalet anställda- som av utgående löner måst vidtagas. I det förra avseendet är att märka, att det synts angeläget att i vissa fall anförtro göromål, som eljest plåga handläggas av attachéer, åt tillfälligt anställd personal och därigenom undvika en utvidgning av den extra ordinarie personalen, till vilken attachéerna höra. Beträffande de extra biträdenas och vaktbetjäntes löner gäller, liksom i fråga om skrivbiträdena, att de i vissa länder ständigt stegrade levnadskostnaderna nödvändiggjort en viss ersättning i form av höjda lönebelopp. På grundav dessa omständigheter anser jag en förstärkning av ifrågavarande anslag vara nödvändig; på grundval av nu utgående utgifter kan det för innevarande budgetår ytterligare erforderliga beloppet beräknas till 15,000 kronor. Jag hemställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Avlöningar vid beskickningar och konsulat: Extra biträden och vaktbetjånte å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - . .. kronor 15,000. D. Diverse. [3.] 6. Upplysningsverksamhet i utlandet angående Sverige. För innevarande budgetår har för detta ändamål av riksdagen anvisats ett anslag av 242,000 kronor. Under rådande utomordentliga förhållanden, särskilt sedan kriget utbretts till nya delar av världen, har den svenska informationsverksamheten i utlandet ställts inför alltmera krävande uppgifter, vilka omöjliggjort en begränsning av utgifterna under ifrågavarande anslag till den beräknade kostnadsramen. Med anledning härav har en förstärkning av anslaget om 15,000 kronor visat sig ofrånkomlig. Jag anhåller därjämte att få anmäla en av sändebudet i Washington gjord framställning om att medel ställas till beskickningens förfogande för anlitande på platsen av en med amerikansk press väl förtrogen person för frågor rörande landets publicitetsförhållanden. Enligt min uppfattning, vilken delas av den svenskamerikanska nyhetsbyråns styrelse, måste det betraktas såsom synnerligen önskvärt, att beskickningen i Washington under nuvarande krigsförhållanden äger tillgång till en sakkunnig rådgivare för frågor av nyssnämnda slag. Jag anser mig därför böra förorda, att medel anvisas för detta ändamål; enligt verkställda beräkningar skulle för innevarande budgetår ett belopp av 11,000 kronor vara tillfyllest härför. Jag hemställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen , -