Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 1:. 69 slutits. Gärning som faller under 10 kap. 18 a § eller 21 kap. 6 § kommer därefter att grunda skadeståndsskyldighet, om och i den mån detta följer av allmänna skadeståndsregler. 8 KAP. Om förräderi och andra för rikets säkerhet menliga brott. 23 §. , Enligt den nuvarande lydelsen av detta lagrum äro vissa av de i 8 kap. behandlade brotten straffbelagda redan på försöksstadiet, varvid särskilda straffskalor stadgas för de olika försöksbrotten. De sakkunniga som behandlat försökets straffbarhet ha föreslagit, att de skilda försöksbestämmelserna i paragrafen sammanföras till en gemensam bestämmelse om straff för försök till de ifrågavarande brotten enligt de föreslagna allmänna reglerna i 3 kap., därvid i fråga om krigsförräderi föreslagits ett straffminimum av två års straffarbete. Därjämte ha de sakkunniga föreslagit, att den bestämmelse om ansvar för försök att anstifta högförräderi, som nu finnes i 24 § andra stycket i sak oförändrad överflyttas till förevarande lagrum och där upptages i ett första stycke. Denna ändring ha de sakkunniga motiverat därmed, att den i 24 § andra stycket tillika förekommande bestämmelsen om ansvar för försök att anstifta krigsförräderi enligt deras förslag skall utgå såsom överflödig på grund av det av dem föreslagna allmänna stadgandet i 3 kap. 13 § om ansvar för försök att anstifta brott och att vid sådant förhållande försök att anstifta högförräderi lämpligen behandlas i förevarande paragraf i samband med övriga försöksbestämmelser. " i Av skäl som angivits vid 3 kap. har det av de sakkunniga föreslagna särskilda straffminimum av två års straffarbete borttagits. - Som förslaget om ett allmänt stadgande i 3 kap. angående ansvar för försök att anstifta brott icke upptagits, finnes icke anledning att upphäva bestämmelsen i 24 §om försök att anstifta krigsförräderi. Därmed bortfaller grunden för den tankegång som föranlett de sakkunnigas förslag att till 23 § flytta bestämmelsen om försök till anstiftan av högförräderi. I övrigt har sakkunnigförslaget följts. 24 §. Första stycket, som stadgar ansvar för stämpling till högförräderi eller till krigsförräderi, är enligt gällande lag icke tillämpligt, där gärningen kommit till sådant förräderi eller försök därtill. Detta sammanhänger därmed, att tillbakaträdande från försök till högförräderi eller krigsförräderi enligt gällande lag icke medför straffrihet. Beträffande försök till högförräderi överensstämmer förslaget i detta hänseende med gällande lag, som behandlar dylikt försök såsom fullbordat brott. För försök till krigsförräderi åter skall enligt den föreslagna avfattningen av 23 § gälla den allmänna regeln om straffrihet vid frivilligt tillbakaträdande från försök. Emedan försök till krigsförräderi sålunda i vissa fall kan bliva straffritt, har i enlighet med de sakDeparte menta- chefen.