Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 22 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. sjukavdelning å truppförband (depå, fältdepå), där gengasbil begagnades, en av de i sjukvårdsutrustningen ingående syrgasbehandlingslådorna skulle finnas uppställd med fyllda tuber, samt att garage, verkstäder o. s. v., där gengasaggregat funnes, likaledes skulle förses med efter behovet avpassat antal dylika syrgasbehandlingslådor. Emellertid vore de sålunda vidtagna åtgärderna endast att anse såsom provisoriska. Syrgasbehandlingslådorna tillhörde nämligen fältförbandens sjukvårdsutrustning och skulle därför i fall av mobilisering disponeras av dessa. På grund härav borde lådorna snarast återställas till mobiliseringsförråden och skyddet mot gengasförgiftning vid depåerna ordnas på annat sätt. Då syrgasbehandlingslådorna icke heller vore den lämpligaste materielen för mötande av gtengasförgiftningsfall, borde depåerna utrustas med härför bättre lämpad materiel. Såsom sådan hade statens bränslekommission förordat en av svenska aktiebolaget Gasaccumulator tillverkad inhalationsapparat med gastub, innehållande syrgastkolsyreblandning. - Efter verkställda undersökningar hade behovet av behandlingsapparater för mötande av fall av gengasförgiftning vid truppförband visat sig utgöra sammanlagt 350. Då de ifrågavarande inhalationsapparaterna av svenska aktiebolaget Gasaccumulators tillverkning betingade ett pris av 225 kronor per styck, -skulle sammanlagda kostnaden för ifrågavarande apparaturanskaffning uppgå till 78,750 kronor. Under åberopande av det anförda yhemställde sjukvårdsstyrelsen, att Kungl. Maj:t måtte för anskaffande av apparater för behandling av gengasförgiftning ställa ett belopp av 78,750 kronor till styrelsens förfogande. « -Sta,-tens bränslekommission har i utlåtande den 2 december 1941 anfört följande: - - Kommissionens under år 1941 vunna erfarenhet hade givit vid handen, att svenska aktiebolaget Gasaccumulators i remisshandlingen omförmälda inhalationsapparat borde underkastas vissa modifikationer för att fullt motsvara de anspråk, som numera torde få ställas på en dylik apparat. Angåënde- apparatur för avgasning vid koloxid eher gengasförgiftning hade den vid kommissionens gengasbyrå knutne medicinskt sakkunnige utarbetat en promemoria. Svenska aktiebolaget Gasaccumulator hade i anslutning till denna promemoria igångsatt konstruktion och tillverkning av en förbättrad inhalationsapparat, vilken enligt inhämtade upplysningar snart torde vara färdig för avprovning. Den i remisshandlingen omnämnda typen syntes emellertid för en kostnad, som kunde antagas bliva av rimlig storleksordning, kunna förses med de delar, som i den nya modellen blivit förändrade. Under hänvisning till vad sålunda anförts funne sig kommissionen icke kunna tillstyrka bifall till inköp av apparater av här ifrågavarande modell annat än i så begränsad omfattning, som med hänsyn till sakens brådskande natur vore oundgängligen nödvändig, förslagsvis 100 stycken, varvid förutsattes att uppgörelse vid köpet träffades med det tillverkande bolaget om villkoren för utbyte av sådana delar, som i en kommande modell kunde ha undergått förändring. o l den föreliggande framställningen har arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse hemställt om anvisande av medel för anskaffning av ett avsevärt antal inhalationsapparater av närmare angiven typ för behandling av gengasför- giftningsfall inom armén. Statens bränslekommission har 1 sitt utlåtande