Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/243

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 31 därmed ha såväl stadgandena om tvegifte som de överflyttade bestämmelserna, i enlighet med kommitténs förslag, underkastats vissa jämkningar. Stadgandena om tvegifte, som nu finnas i 4-6 §§, ha sålunda förenklats och samlats i 1 §. För straffet har bestämts en -enda skala, som medger lindrigare bestraffning än de nuvarande bestämmelserna. I 2 § har upptagits det nuvarande stadgandet i 22 kap. 8 § första stycket om ansvar för ingående av äktenskap med den som ej äger rättslig handlingsförmåga m. m. ävensom åtalsbestämmelsen för detta fall i 22 kap. 21 §. Bestämmelserna ha lämnats oförändrade frånsett en mindre ändring i straffsatsen och en formell förenkling av åtalsbestämmelsen. Till 3 § ha överförts bestämmelsen i 22 kap. 8 § andra stycket om ansvar för bedragande till lägersmål genom äktenskapslöfte och åtalsbestämmelsen därom i 22 kap. 21 §. Till 4 § har överflyttats bestämmelsen om ansvar för det nu i 22 kap. 7 § behandlade brottet att någon bereder sig arv eller annan familjerättighet genom antagande av falskt namn eller stånd; i samband därmed har straffsatsen jämkats. I 5 § har från 22 kap. 9 § upptagits bestämmelsen om ansvar för understickande eller förbytande av bam, varvid straffsatsen förenklats och gjorts mindre vid. Som kapitlet enligt förslaget erhåller i väsentliga delar nytt innehåll, har dess överskrift ändrats. 18 KAP. Om sedlighetsbrott. I detta kapitel ha de särskilda sakkunniga föreslagit försöksstraff endast beträffande sådant brott som omförmäles i 7 §, d. v. s. otukt med kvinna som ej fyllt tolv år. I åtskilliga yttranden har emellertid påyrkats, att sedlighetsbrott ti större utsträckning måtte bliva straffbara redan på försöksstadiet. Dessa önskemål ha biträtts i vad avser 8 §, som handlar om otukt med barn under femton år i andra fall än dem 7 § avser. Emedan detta brott är av den art att upprepning måste befaras, synes det angeläget att det allmänna ingriper mot förövaren även om gärningen stannar vid försök. Det är ock sannolikt, att fullbordat brott av detta slag ej sällan av hänsyn till barnet förtiges av dettas anhöriga och därigenom undgår åtal, medan sådana hänsyn icke i lika mån göra sig gällande då fråga är om att anmäla ett försök till åtal. I en ny 14 a § i förevarande kapitel har upptagits straffbestämmelsen i 22 kap. 15 § rörande den som far med spådom, signeri eller annan vidskepelse att därmed bedrägeri öva eller vinning sig förskaffa. Denna bestämmelse var icke medtagen i straffrättskommitténs förslag. Det slutliga avgörandet av frågan huruvida kriminalisering bör bibehållas av sådant brott - som icke enbart är att anse som förmögenhetsbrott - torde böra träffas i samband med den fortsatta utredningen rörande revision av strafflagens speciella del. 19 KAP. Om eldskada av uppsåt eller vållande; så ock om annan skadegörelse å egendom. o 8traffrättskomm"ittén har föreslagit, att 4 och 8 §§, vilka handla om eldsasattande och åstadkommande av sjöskada i sviklig avsikt, upphävas, varBihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr /4. 6