Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 27 1941: 338 - en komplettering av tidigare vidtagna anordningar efter en inom försvarsgrensmyndigheterna och försvarsstaben verkställd översyn av kvarstående behov av luftskyddsanordningar. " Då jag finner det vara av största vikt, att åt försvarsväsendets luftskydd förlänas största möjliga effektivitet, vill jag i likhet med överbefälhavaren förorda medelsanvisning för detta ändamål. De för komplettering av mörkläggningsmateriel och anordningar för luftskyddets ledning beräknade beloppen, tillhopa 425,000 kronor, giva mig icke anledning till erinran. För anordnande av förbandsrum och normalskyddsrum har enligt det föregående beräknats ett belopp av 1,500,000 kronor, varav 294,815 kronor för oförutsedda behov. Då det sistnämnda beloppet synes mig väl högt i förhållande till det för ändamålet sammanlagt erforderliga beloppet, vill jag förorda, att medelsanvisningen i denna del begränsas till 1,450,000 kronor. Till förevarande luftskyddsåtgärder vid armén erfordras sålunda tillhopa (425,000 + + 1,450,000 ==) 1,875,000 kronor, vilket belopp torde böra i sin helhet anvisas å driftbudgeten. Jag hemställer därför, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen " att till Luftskyddsåtgârder å tilläggsstat li till riksstaten-. för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservations- . anslag av . .. kronor 1,875,000. Fortifikatoriska anläggningar. [4.] 41 a. Vissa markförvärv för befästningsanläggningar m. m., reservationsanslag. I skrivelse den 26 september 1941 har arméförvaltningens fortifikationsstyrelse till behandling upptagit frågan om beredande av ersättning för skada och intrång till ägare av sådan mark i Ö v r e N o r r l a n d, som tagits i anspråk för befästningsanläggningar. Styrelsen har framhållit, att det på grund av rådande förhållanden visat sig omöjligt att före påbörjandet av befästningsarbetena med vederbörande markägare träffa överenskommelse om ersättning för markdisposition samt för åsamkadewskador och intrång i samband med anläggningarna. Styrelsen hade emellertid uppdragit åt teknologie doktorn R. Lindqvist, som anlitats såsom byggnadschef för befästningsarbetena, att för åstadkommande av reglering- av berörda markfrågor söka träffa erforderliga preliminära överenskommelser med vederbörande fastighetsägare samt till styrelsen inkomma med förslag härutinnan. Lindqvist hade till fortifikationsstyrelsen lämnat en sammanfattande redogörelse för markbehovet samt de villkor, på vilka erforderliga markområden borde tagas i anspråk för kronans räkning. Enligt redogörelsen borde kronan rent principiellt förvärva allenast en del områden med äganderätt, medan övrig erforderlig mark borde tagas i anspråk med nyttjanderätt under 50 år. Kostnaderna för en reglering med markägama enligt dessa grunder hade beräknats uppgå till sammanlagt 1,125,000 kronor.