Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/299

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 137 de föreslagna bestämmelserna överensstämde med gällande rätt. Enligt ämbetets mening borde tagande av olovlig väg över annans åker vara straffbelagt endast under förutsättning att skada kunde komma därav. Landssekreteraren i Skaraborgs län har i en vid länsstyrelsens utlåtande fogad reservation yttrat, att ägarens berättigade intresse av skydd beträffande åker och äng vore fullt tillgodosett, om han skyddades mot fara för att skada kunde uppkomma på marken eller vad därå växte. Ä Om och i vad mån förevarande paragraf omfattar fall, i vilka ingen skada kan uppkomma, är föremål för olika meningar. Det torde icke vara erforderligt eller lämpligt att nu taga ställning till denna fråga. Straffbestämmelsen i förevarande paragraf har därför bibehållits oförändrad. I överensstämmelse därmed ha bestämmelserna om egenmäktigt förfarande, såsom förut angivits, gjorts tillämpliga allenast i sådana fall, då tagande av väg innebär en mera utpräglad besittningskränkning. Till paragrafen har fogats en åtalsbestämmelse av samma innebörd som den nu enligt 15 § gällande. 14 §. Straffet för olovligt fiske, som nu är dagsböter, har på förslag av straffrättskommittén skärpts genom stadgande att, där omständigheterna äro synnerligen försvårande, fängelse li högst sex månader må ådömas. Därjämte har till paragrafen fogats en åtalsbestämmelse. I enlighet med kommitténs förslag stadgas däri, att brott mot 14 § - som för närvarande, där det endast förnärmar enskild persons rätt, ej må åtalas av annan än målsägande - även i dylika fall må åtalas av allmän åklagare därest målsäganden angivit det till åtal. I övrigt överensstämmer paragrafen med gällande lag. 16 §. Förevarande paragraf i gällande lag innehåller en straffbestämmelse för den som i samband med brott mot stadganden i 24 kap. sätter sig till motvärn. Sådan gärning faller enligt förslaget under straffbestämmelserna i 20 kap. 6 § om egenmäktigt förfarande. En erinran om vad sålunda skall gälla har intagits i förevarande paragraf såvitt angår brott mot de i 24 kap. bibehållna 11 och 14 §§. 25 KAP. Om brott av ämbetsmän. Enligt förslaget skola 11 och 12 §§ i förevarande kapitel, vilka avse förskingringsbrott av ämbetsmän, upphöra att gälla. Frågan härom har berörts i det föregående i samband med behandlingen av 22 kap. 3 § i förslaget, vartill här må hänvisas. Övergångsbestämmelserna. Såsom tid för ik1°aftträdandet har föreslagits den 1 januari 1943. Under punkt 3 1 straffrattskommitténs förslag hade upptagits en motsvarighet till den nuvarande straffbestämmelsen i 22 kap. 14 § sista stycket Daparte menta- chefen.