Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departemente- du/en. 23 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. För täckandet av kostnaderna kunde emellertid ett belopp av 125,000 kronor tagas i anspråk av de för befästningarnas uppförande beviljade medlen, varför för markregleringens genomförande skulle erfordras ett ytterligare belopp av 1,000,000 kronor. Styrelsen, som hemställer, att nämnda belopp måtte ställas till styrelsens förfogande, har i anslutning därtill förklarat sig ha för avsikt att åt en särskild nämnd anförtro de med ersättningsfrågornas reglering sammanhängande bestyren samt att i förekommande fall underställa Kungl. Maj:ts prövning frågor om markförvärv. I den av Lindqvist verkställda utredningen har framhållits, att vid bestämmandet av villkoren för nyttjanderättsupplåtelserna borde tillses, att odlad mark (åker och äng) endast undantagsvis medtoges utöver vad som direkt erfordrades för anläggningarna samt deras underhåll och tillsyn, att de i anspråk tagna områdena i möjligaste mån anslötes till föreliggande fastighetsgränser, att gränserna för de i anspråk tagna områdena väl markerades i terrängen men att ingärdsling av områdena ej verkställdes, att kronan erhölle rätt att under tiden för nyttjanderätten sköta skogsbeståndet på sätt kronan funne lämpligt med hänsyn till dess intressen, att befintliga vägar, gärdesgårdar och diken m. m. inom de i anspråk tagna områdena fortfarande skulle kunna användas av vederbörande markägare med skyldighet dock för dem att enligt nu gällande grunder svara för tillsyn och underhåll samt att, då tiden för nyttjanderätten vore tilländalupen, avräkning skulle ske efter dåtida priser för den minskning respektive ökning i skogsvärde, som inträtt under tiden för nyttjanderätten. Chefen för armén, överbefälhavaren över rikets försvarskrafter och länsstyrelsen i Norrbottens län ha tillstyrkt bifall till fortifikationsstyrelsens förevarande framställning. I skrivelser den 19 och den 23 september 1941 har arméförvaltningens fortifikationsstyrelse hemställt om anvisande av medel för förvärv av vissa markområden invid v ä s t r a 1 a n d g r ä n s e n, varå befästningsanläggningar utförts. Dessa områden hade, enligt vad fortifikationsstyrelsen framhållit, vid befästningsanläggningarnas utförande blivit så förstörda, att desamma i enlighet med av ägarna framställda yrkanden borde av kronan inlösas. Kostnaden härför syntes böra beräknas till, inklusive kostnader för avstyckning och lagfart, 12,400 kronor. Vidare har fortifikationsstyrelsen i skrivelse den 31 oktober 1941 hemställt, att till styrelsens förfogande måtte ställas ett belopp av 30,000 kronor för inköp, jämlikt av vederbörande ägare avgivet anbud, av viss fastighet samt för förvärv av nyttjanderätt under 50 år av vissa områden av en intilliggande fastighet, vilka fastigheter tagits i anspråk för befästningsanläggningar vid o s t k u s t e n, ävensom att ett belopp av 100 kronor måtte anvisas till bestridande av lagfartskostnader för inköpet. Under de senare åren ha som bekant omfattande befästningsanläggningar med anlitande av särskilda för ändamålet anvisade medel utförts inom Övre Norrland. Rådande förhållanden gjorde det nödvändigt att igångsatta och