Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


30 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. kunna genomföras. Jag finner mig emellertid under förhandenvarande omständighctcr böra förorda, att styrelsens beräkningar läggas till grund för medelsäskande till riksdagen. Då ett belopp av 125,000 kronor beräknas kunna disponeras för ändamålet från de för befästningsanläggningarnas iordningställande anvisade medlen, utgör det medelsbehov som nu bör tillgodoses 1,000,000 kronor. Enligt principerna för redovisningen av försvarsväsendets fastigheter m. m. å den för försvarsväsendet inrättade fastighetsfonden skola försvarsväsendets befästningsanläggningar icke upptagas till redovisning å nämnda fond. Kostnaderna för nu ifrågavarande markförvärv och förekommande nyttjanderättsersättningar böra sålunda principiellt bestridas med medel, anvisade å riksstatens driftbudget. Därest det emellertid med hänsyn till storleken av de till inköp ifrågasätta områdena och deras användning jämväl såsom övningsfält framdeles skulle visa sig lämpligt överflytta redovisningen till kapitalfond, torde frågan få underställas Kungl. Maj:t för förnyad prövning, varvid hinder ej torde böra möta för Kungl. -Maj:t att meddela erforderliga föreskrifter om ändradgredovisning, i den mån denna får anses följa av gällande regler för avgränsningen av försvarsväsendets fastighetsfond. Mot de villkor, vilka förutsatts skola tillämpas vid upplåtelse under nyttjanderätt, torde i huvudsak intet vara att erinra. - Vad sedan angår de i fortifikationsstyrelsens skrivelser den 19 och 23 september samt den 31 oktober 1941 angivna förvärven, synes med hänsyn till vad i ärendena upplysts intet vara att erinra mot de i dessa hänseenden framlagda förslagen. Icke heller torde anledning finnas till erinran mot de för förvärven beräknade kostnaderna. Jag tillstyrker, att för ändamålet erforderliga medel, 42,500 kronor, på skäl som jag tidigare anfört anvisas över riksstatens driftbudget. Lämpligen böra dessa medel anvisas under samma anslagstitel som de för förstnämnda markförvärv m. m. i Övre Norrland erforderliga anslagsmedlen. För här ifrågavarande ändamål erfordras sålunda sammanlagt (1,000,000 +42,500 =) i avrundat tal 1,o-15,000 kronor, vilket belopp lämpligen bör anvisas som reservationsanslag å tilläggsstat li för innevarande budgetår. Närmare bestämmelser rörande anslagets disposition torde få meddelas av Kungl. Maj:t. Erinras må, att vissa motsvarande frågor om markförvärv uppkommit i samband med iordningställandet av vissa barackanläggningar i Övre Norrland. Enligt vad jag inhämtat befinna sig dessa frågor fortfarande under utredning inom fortifikationsstyrelsen, varför det icke är möjligt att i detta sammanhang upptaga jämväl dessa frågor till behandling. Jag förutsätter emellertid, att utredningen så bedrives, att det skall vara möjligt att utan större tidsutdräkt för riksdagen framlägga förslag till reglering jämväl av dessa markfrågor. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen