Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 31 att till Vissa markförvärv för befästningsanläggningar m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 1,045,000. Bidrag och understöd. [5.] 47. Bidrag till skjutbanors ordnande, reservationsanslag. Under hänvisning till vad jag förut denna dag i statsverkspropositionen, fjärde .hu- vudtiteln under punkten 59 anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t matte foreslå riksdagen att till Bidrag till skjutbanors ordnande å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - . kronor 700,000. Marinen. Flytande materiel, artillerimateriel m. m. [6.] 74. Fartygsbyggnader för flottan, reservationsanslag. I särskild skrivelse den 29 augusti 1941 har marinförvaltningen framlagt förslag i fråga om beräkningen av medelsbehovet under anslaget till fartygsbyggnader för flottan å tilläggsstat för innevarande budgetår samt för budgetåret 1942/43. För innevarande budgetår uppgår medelsbehovet enligt marinförvaltningens framställning till 8,950,000 kronor, fördelat med 8,250,000 kronor för nybyggnad av motortorpedbåtar och 700,000 kronor för täckande av prisstegringar å minsvepare. För budgetåret 1942/43 beräknas medelsbehovet till sammanlagt 70,600,000 kronor, avseende nybyggnad av ett antal jagare, undervattensbåtar och motortorpedbåtar, fortsättningsanslag för det vid 1940 års urtima riksdag beslutade kryssarbygget samt konstruktionsarbeten. Vidare har marinförvaltningen i skrivelse den 12 november 1941 på närmare anförda skäl hemställt, att ett belopp av tillhopa 1,800,000 kronor måtte ställas till ämbetsverkets förfogande för anskaffning av reservpannor för vissa jagare samt ändring av vissa redan befintliga pannor m. m. I detta sammanhang torde böra för riksdagen anmälas två särskilda av Kungl. Maj:t den 4 och den 18 juli 1941 meddelade beslut, varigenom Kungl. Maj:t medgivitmarinförvaltningen att för anskaffning av vissa motorer samt för installation av nya ångpannor i vissa fartyg disponera tillhopa högst 4,260,000 kronor från det å förskottsstaten för försvarsväsendet uppförda förskottsanslaget Engångsutgifter (Ga). Till frågan om anvisande av medel för de nya fartygsbyggnader av olika Deparlenwm slag, för vilkas påbörjande eller genomförande marinförvaltningen i sin °h°f°" förenämnda skrivelse framlagt anslagsberäkningar, torde jag få återkomma