Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


.- Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 177 Förslag till Lag angáende ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål. Härigenom förordnas, att 1 § lagen den 12 maj 1933 om vissa tvångsmedel i brottmål skall erhålla följande ändrade lydelse: 1 §. Påträffas föremål - i beslag. Beslag må ej läggas å skriftligt meddelande mellan den som misstänkes för brottet och den som vid tiden för meddelandet var hans rättegångsbiträde i saken. Ej heller må, med mindre å brottet kan efter lag följa lägst straffarbete i två år eller därutöver, i beslag tagas skriftligt meddelande mellan den misstänkte och anhörig, som i 10 kap. 18a § 3 mom. strafflagen sägs, eller sådant meddelande mellan den misstänkte och ämbets- eller tjänsteman, läkare eller annan, där meddelandets innehåll kan antagas åtnjuta skydd på grund av i lag eller författning stadgad tystnadsplikt. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r s 1 a g till L a g angående ändrad lydelse av 59 § lagen den 2jnni1933 (nr 269) om ägofred. Härigenom förordnas, att 59 § lagen den 2 juni 1933 om ägofred skall erhålla följande ändrade lydelse: - 59 §. Bryter någon - med dagsböter. Lag samma - omkring marken. Begår någon förseelse, som i första eller andra stycket sägs, av oaktsamhet eller vållar någon genom försummelse i den vård om egna eller andras kreatur honom åligger eller på annat sätt, att kreatur olovligen inkommer på annans ägor, vare straffet böter från och med fem till och med femtio kronor. Innefattar förseelse, .som i denna paragraf avses, förbrytelse mot allmänna strtafflagen, skall garnmgen bedomas enligt vad i 4 kap. strafflagen är stadga - Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 4. 13