Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 33 väsentligen minskas, om vattnet kunde hämtas på platsen och ej som nu i Stockholm. Icke minst gällde detta när farlederna vore isbelagda. Efter därom av Kungl. Maj:t i propositionen 1941: 142 (punkten 11) framlagt förslag anvisade riksdagen (skrivelse nr 303) de av marinförvaltningen för vattenledning vid Hårsfjärden äskade medlen, 400,000 kronor. . I sin skrivelse den 29 augusti 1941 h"armarinförvaltningen återkommit till frågan om anskaffande av en vattenbåt för kustflottan och därvid anfört följande: Sedan vattenledningen vid Hårsfjärden kommit till stånd, syntes vattenförsörjningen för fartygen vid uppehåll i närheten av Hårsfjärdens depå vara tryggad. Alltjämt erfordrades emellertid en vattenbåt för distribueringen från nämnda vattenledning till de större fartygen, vilka icke kunde angöra bryggan vid Vitså. Det sammanlagda vattenbehovet för kustflottan beräknades nämligen till omkring 250 kubikmeter per dygn. För att ordna distribueringen av denna kvantitet vid kustflottans uppehåll i Stockholms skärgård disponerade Stockholms örlogsvarv vattenbåtarna Glan och Roxen med respektive 150 och 70 kubikmeters lastförmåga. Glan vore maskindriven men hade ringa hastighet. Roxen saknade maskineri för gång och vore i övrigt av dålig beskaffenhet. Ingen av dessa båtar vore isbrytande, varför även Glan vid gång i is måste bogseras. Ytterligare en vattenbåt funnes vid nämnda varv, men denna vore fullt sysselsatt med transport av vatten från Stockholm till lokalstyrkor. De sålunda disponibla vattenbåtarna vore otillräckliga för kustflottans behov av vattendistribution. En särskild isbrytande vattenbåt vore därför nödvändig icke blott för distribueringen från Hårsfjärdens vattenledning utan framför allt vid kustflottans operationer till sjöss och vid uppehåll å kustorter, där bunkring från kaj icke kunde förekomma. På grund av den stora fördyring av byggnadskostnaderna, som ägt rum under det gångna budgetåret, beräknades nu kostnaderna för en isbrytande vattenbåt av erforderlig storlek, 300 kubikmeters lastförmåga, till omkring 650,000 kronor. Marinförvaltningen hemställde i anslutning till det anförda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att för ifrågavarande ändamål anvisa ett anslag av 650,000 kronor. Av marinförvaltningens framställning i ämnet inhämtas, att ett stort behov Depammwms föreligger av förbättrad vattendistribution för kustflottan. Detta behov torde bäst tillgodoses genom den av marinförvaltningen förordade anskaffningen av en vattenbåt. Jag vill därför biträda marinförvaltningens förslag i ämnet och har intet att erinra mot den beräknade kostnaden för båten. I anslutning till det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Vattenbåt för kustflottan å tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - . kronor 650,000. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 2. I! chefen