Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 35 att till Bogserbåtar för Karlskrona och Stockholms örlogsvarv å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . - - ki0I10I 9Û0,00Û- [9.] 74 f. Kylanläggningar i undervattensbåtar, reservationsanslag. I skrivelse den 29 augusti 1941 har marinförvaltningen gjort framställning om anvisande av ett belopp av 90,000 kronor för anskaffning av för undervattensbåtar avsedda kylanläggningar till närmare angivet antal. Anlåggningarna avses för förbättring av kosthållet ombord på undervattensbåtarna. Jag förordar, att medel anvisas för ändamålet enligt ämbetsverkets förslag. Dßpgiizfifllß Mot kostnadsberäkningen har jag intet att erinra. Jag hemställer således, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till K ylanläggningar i undervattensbåtar å tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . kronor 90,000. [10.] 79. Anskaffning av artilleri- och annan teknisk materiel, reservationsanslag. Tidigare i dag vid anmälan av medelsbehovet under fjärde huvudtiteln för nästa budgetår har jag förordat, att ett belopp av sammanlagt 8,000,000 kronor beräknas under förevarande rubrik. Jag vill i detta sammanhang till behandling upptaga vissa medelsäskanden av likartad natur, vilka jag efter närmare prövning funnit böra anvisas å tilläggsstat för innevarande budgetår. " Tillverkning av periskop. För förberedande åtgärder för tillverkning av undervattensbåtsperiskop torde i enlighet med marinförvaltningens av industrikommissionen i utlåtande den 30 december 1941 förordade förslag böra beräknas 200,000 kronor. Transportabla elektriska fördelningsställverk. I enlighet med marinförvaltningens förslag torde för anskaffning av transportabla elektriska fördelningsställverk böra anvisas 20,000 kronor. Anordningarna avses för tryggande av kraftförsörjningen under krig vid vissa marina baser. Modernisering av medelsvåra sjöfrontspjäser. För modernisering av vissa medelsvåra kustartilleripjäser i ändamål att öka pjäsernas skottvidd m. m. torde i enlighet med marinförvaltningens förslag böra upptagas ett belopp av 305,000 kronor. Viss luftvärnsmateriel. Genom brev den 15 augusti 1941 medgav Kungl. Maj:t, att marinförvaltningen finge för bestridande av kostnaderna för inköp av viss i brevet närmare angiven luftvärnsmateriel för marinen disponera högst 3,925,000 kronor av det å förskottsstaten för försvarsväsendet uppförda förskottsanslaget Engångsutgifter (Ga). Nämnda belopp utgör hälften av ett till 7,850,000 kronor beräknat medelsbehov, vars återstående del ansetts böra anvisas först under nästa budgetår. Marinförvaltningen har nu i