Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/371

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 5 sagor eller för domsaga och stad. När med hänsyn till häktets belägenhet eller eljest skäl äro därtill, förordnar Konungen särskild häktningsdomare att före åtalet verkställa på rä.tten ankommande prövning rörande häktning. 17 §. Närmare bestämmelser om underrätts organisation och verksamhet samt domsagas förvaltning meddelas av Konungen. 2 KAP. Om hovrätt. 1 §. Hovrätt är överrätt i mål, som fullföljas från allmän underrätt. Den äger tillsyn över de domstolar, som höra under hovrätten. 2 §. Hovrätt tillkommer att som första domstol upptaga mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av ämbetsbrott av underrättsdomare eller annan ämbets- eller tjänsteman, mot vilken åtal för sådant brott enligt lag eller författning skall väckas i hovrätt. Är i lag eller författning eljest stadgat, att mål skall upptagas omedelbart av hovrätt, vare det gällande. 3 §. I hovrätt skola finnas president samt hovrättsråd och assessorer. De skola vara lagfarna. Hovrätt skall vara delad i två eller flera avdelningar. Avdelning skall bestå av minst fyra hovrättsråd, av dem en ordförande och en vice ordförande, samt en eller flera assessorer. Presidenten må vara ordförande å avdelning. Vid hovrätt skall finnas kansli, som hålles öppet för allmänheten å bestämda tider. 4 §. Hovrätt vare domför med fyra ledamöter. Ej må flera än fem sitta i rätten. Konungen bestämmer, i vilken omfattning åtgärd, som avser allenast måls beredande, må vidtagas av en ledamot i hovrätten eller av tjänsteman vid denna. 5 §. Hovrätt skall sammanträda å ort, där den har sitt säte. Sammanträde må. ock. om särskilda skäl äro därtill, hållas å annan ort. - Sammanträde skall hållas så ofta det för arbetet kräves. Hovrätt, beträffande vilken Konungen meddelat förordnande därom. skall