Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 17 Fråga om jäv mot åklagare prövas av hans närmaste förman; jäv mot justitieka.n.-lern prövas av honom. 7 §. Vad i detta kapitel är stadgat om landsfogde skall i fråga om Stockholm avse förste .-tadsfiskalen. 8 §. Um -ärskikla åklagare gälle va.d om dem är stadgat. Ej må annan särskild åklagare än riksdagens justitieombudsman eller militieombudsman besluta, att åtal skall väckas eller fullföljas i högsta domstolen. 9 §. Med polismyndighet avses i denna balk, förutom åklagare, som har befattning med polisväsendet, i stad, där polismästare finnes, polismästaren och befattningshavare i befälsställning vid polisväsendet, vilken enligt den för honom. gällande instruktionen äger handla i polismästarens ställe, samt i annan stad. där åklagaren icke har befattning med polisväsendet, den som närmast under polischefen har inseende över polisväsendet. Vad i 6 § är stadgat om allmän åklagare äge motsvarande tillämpning beträffande polismyndighet. , 8 KAP. Om advokater. 1 §. För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av Konungen. Advokat är den som är ledamot av samfundet. 2 §. Till ledamot av advokatsamfundet må antagas allenast den som är svensk medborgare, äger hemvist inom riket och fyllt tjugufem år samt avlagt för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov och förvärvat sådan praktisk utbildning, som föreskrives i samfundets stadgar. Han skall hava gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva advokatverksamhet. Ej må den antagas till ledamot, som är omyndig eller i konkurstillstånd. IHflfaren domare i eller befattningshavare vid allmän domstol eller allmän åklagare eller utmätningsman må ej antagas till ledamot; ej heller den som eljest är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan enskild än advokat. med mindre advokatsamfundets styrelse medgiver undantag. - 3 §. Aiisiikan om inträde i advoka.tsamlnndet prövas av dess styrelse. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 5. 2