Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/389

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 23 16 §. Har skriftligt avtal slutits därom, att uppkommen tvist eller framtida tvist, härflytande ur angivet rättsförhållande, må väckas vid viss domstol eller att för tvisten viss domstol ensam skall vara behörig, lände det till efterrättelse, om ej annat är stadgat. 17 §. Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upptaga: 1. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av skiljeman; 2. tvist, som skall väckas vid viss domstol, om denna enligt lag eller författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist; 3. tvist, som enligt lag må upptagas allenast av rådhusrätt eller i dess ställe viss häradsrätt, om tvisten väckes vid annan domstol; 4. tvist, som avses i 9 eller 10 § eller eljest enligt lag skall upptagas av domstol, som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol; 5. äktenskapsmål; 6. tvist, som angår utmätt lös egendom eller giltigheten av lösöreköpsavhandling och enligt lag skall upptagas av rätten i den ort, där egendomen finnes; eller .-7. tvist, som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas av domstol. - Ej heller må på grund av vad i detta kapitel stadgas talan väckas vid domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande är i lag föreskriven; vad nu sagts gälle dock ej tvist, som avses i 13 §. Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptag*-a tvist angående samma fordran. 18 §. .Är rätten av annan grund än i 17 § sägs obehörig att upptaga tvist, som dar vackes, skall tvisten dock anses väckt vid rätt domstol, om ej svaranden i ratt tid gjort invändning om domstolens behörighet eller uteblivit från första inställelsen eller, då förberedelsen är skriftlig, underlåtit att inkomma med svaromål. Har svaranden uteblivit eller underlåtit att inkomma med svaromal, skall kärandens uppgift om de omständigheter, som betinga domstolens behorighet, tagas för god, om svaranden erhållit del därav och anledning ej förekommer, att den är oriktig. 19 §. Har lägre rätt upptagit tvist, må. fråga om rättens behörighet ej upptagas av hogre ratt, med mindre fragan dit fullföljes eller där väckes av part, som ar berättigad dartill, eller ock tvisten är sådan, att den skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol eller omedelbart av högre rätt eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av skiljemän.