Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 37 min avsikt vara att framlägga förslag om anvisande för ändamålet av 50,000 kronor å tilläggsstat för innevarande budgetår. Under erinran härom får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Båtar för sjökrigsskolan å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 50,000. [12.] 83 c. Luftskyddsåtgärder, reservationsanslag. I det föregående ha medel äskats för luftskyddsåtgärder vid armén. En redogörelse har därvid lämnats för en av överbefälhavaren över rikets försvarskrafter gjord framställning om anvisande av medel för luftskyddsanordningar vid samtliga tre försvarsgrenar. Jag anförde därvid, att jag i det följande komme att till behandling upptaga de av överbefälhavaren anmälda medelsbehoven för ifrågavarande anordningar vid marinen och flygvapnet. Jag anhåller nu att få anmäla marinens anslagsbehov i förevarande avseende. Marinmyndigheterna hava för ifrågavarande ändamål räknat med ett medelsbehov av 6,500,000 kronor, vilket belopp emellertid efter granskning inom försvarsstaben reducerats till 1,825,000 kronor. Detta belopp har ock föreslagits av överbefälhavaren. Beträffande detaljerna i anslagsberäkningarna torde få hänvisas till handlingarna i ärendet. Med godkännande -av överbefälhavarens anslagsberäkning får jag hemstäl- Depghfšßfmflfß la, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen en att till Luftskyddsåtgärder å tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . kronor 1,825,000. Fortiiikatoriska anläggningar. [13.] 85 a. Fortsättning av vissa krigsrustningsarbeten m. m., reservationsanslag. Marinförvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 1941 erinrat, att medel från förskottsstaten för försvarsväsendet ställts till förfogande för krigsrustningsarbeten inom de marina försvarsanläggningarna. Emellertid återstode vissa ytterligare arbeten, för vilkas utförande medel saknades. Marinförvaltningen hade med anledning härav företagit en utredning rörande de mest angelägna medelsbehoven i förevarande avseende, vilken enligt en i skrivelsen intagen förteckning utmynnat i ett medelsäskande av 672,000 kronor. Emellertid företoges vissa fortsatta utredningar i ärendet och efter avslutandet härav avsåge ämbetsverket att inkomma med ytterligare anslagsäskanden. I anslutning till det anförda hemställde marinförvaltningen, att nämnda belopp, 672,000 kronor, måtte anvisas att utgå å tilläggsstat för innevarande budgetår.