Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. I dylik reglering nu bör ske, böra samma principer tillämpas som tidigare under detta budgetår och under föregående budgetår. Avskrivningsanslag böra, likaledes enligt tidigare praxis, icke äskas i detta sammanhang. De till en tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår hänförliga anslagsäskanden, som i enlighet med det anförda ansetts böra i detta sammanhang föreläggas riksdagen, ha tidigare denna dag anmälts. En sammanställning av de beslut om förslag till riksdagen, vilka Kungl. Maj:t därvid på hemställan av vederbörande föredragande enligt bilagda utdrag av statsrådsprotokollet (bil. 1-13) fattat, torde få bifogas statsrådsprotokollet i detta ärende (bihang). Av sammanställningen framgår, att å tilläggsstat li äskas anslag om sammanllagt 247 miljoner kronor å driftbudgeten och 50 miljoner kronor å kapitalbudgeten. Av den å driftbudgeten äskade anslagsumman avse 53 miljoner kronor reglering av försvarsutgifter på förskottsstaten och 41 miljoner kronor täckning av reservförrådsnämndens utgifter för inköp av motorsprit för försvarets räkning. Vidare ingå i äskandena å driftbudgeten dels ett belopp av 56 miljoner kronor avseende prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, vilka i väsentlig mån betingats av fjolårets ogynsamma skördeutfall, dels ett belopp av likaledes 56 miljoner kronor utgörande beräknade nettokostnader för regleringsåtgärder beträffande oljekraftfoder och fodercellulosa, vilka enligt hittills tillämpade regler eljest skolat av svenska spannmålsaktiebolaget förskotteras till den tidpunkt under nästa budgetår då täckning för förlusten å bolagets verksamhet under löpande bokslutsperiod skall utgå. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, hemställer härefter, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att godkänna de förut omförmälda förslag, om- vilka Kungl. Maj:t enligt bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag (bil. 1-13) fattat beslut, och sålunda å riksstaten för budgetåret 1941/42 upptaga de utgifter som framgå av den vid protokollet såsom bihang fogade sammanställningen jämte specifikationer. \ Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen. Ur protokollet: William Dickson.