Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2- 39 På de skäl, flygförvaltningen i skrivelserna anfört, finner jag mig böra till- Dßpßflemßmf styrka, att medel anvisas för anskaffning av det av flygförvaltningen föreslagna antalet flygplan och för förvärv av ifrågavarande licenser. Till bestridande av de å innevarande budgetår belöpande kostnaderna härför, 6,750,000 kronor och 4,000,000 kronor, torde medel nu böra äskas av riksdagen. Under budgetåret 1942/43 erforderliga belopp, 11,850,000 kronor och 300,000 kronor, avser jag att upptaga i samband med framläggande för riksdagen av förslag till medelsanvisning för flygmaterielanskaffning för nämnda budgetår. Täckning för de enligt Kungl. Maj:ts ovannämnda beslut gjorda förskottsanvisningarna torde böra i detta sammanhang äskas av riksdagen. Sammanlagda medelsbehovet under anslaget uppgår härigenom till (3,500,000 -lr 6,750,000 + 4,000,000 + 14,750,000 =) 29,000,000 kronor. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Anskaffning av flygmateriel å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 29,000,000. [15.] 113 e. Luftskyddsåtgärder, reservationsanslag. Under erinran om vad jag i det föregående anfört vid anmälan av föreliggande medelsbehov för luftskyddsåtgärder vid armén och marinen anhåller jag nu att få till behandling upptaga motsvarande spörsmål i fråga om flygvapnet. Jag får då erinra, att enligt vad som framgår av överbefälhavarens över rikets försvarskrafter tidigare berörda framställning flygmyndigheterna räknat med ett medelsbehov i förevarande avseende av 4,28ö,o00 kronor. Denna beräkning har efter granskning inom försvarsstaben underkastats vissa justeringar, i följd varav medelsbehovet för flygvapnet nedsatts till i avrundat tal 2,335,000 kronor, vilket belopp äskats av överbefälhavaren. Av sistnämnda belopp belöpa på mörkläggningsmateriel 300,o00 kronor, på anordningar för luftskyddets ledning 32,500 kronor, på skyddskurar (en för varje anläggning) 11,200 kronor samt på anordnande av skyddsrum 1,988,800 kronor. Härvid har räknats med att skyddsrum skola anordnas även för vissa reservkraftaggregat. Genom beslut den 17 oktober 1941 har Kungl. Maj:t medgivit, att flygförvaltningen finge för vissa luftskyddsanordningar disponera högst 1,047,000 kronor från det å förskottsstaten för försvarsväsendet uppförda förskottsanslaget Engångsutgifter (Ga). Tilfmörkläggningsanordningar för flygvapnets etablissement har å tilläggs- Depafæmefw. stat l for budgetåret 1941/42 anvisats ett reservationsanslag av 425,000 kro- °hef°" nor (jfr propositionen 1941:-30.5, bilaga 2, punkten 4; riksdagens skrivelse nr âfiöl- Ytterligare medelsanvisning för detta ändamål torde icke böra nu ske. ill anordningar for luftskyddets ledning har å samma tilläggsstat anvisats chefen