Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


40 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. ett be10DD av 1331100 kr0110I (jfr propositionen 1941: 319, punkten 12; riksdagens skrivelse nr 493). Ej heller för detta ändamål torde ytterligare medelsanvisning böra nu ifrågakomma. Däremot har jag intet att erinra mot att ett belopp av 11,200 kronor i enlighet med överbefälhavarens förslag anvisas till anskaffning av skyddskurar för flygvapnets etablissement. Delta belopp synes böra anvisas under driftbudgeten. Även till överbefälhavarens förslag om anordnande av skyddsrum anser jag mig böra giva min anslutning. Jag erinrar, att jag under punkten 16 förordar medelsanvisning för anskaffning av reservkraftaggregat, varför jag anser mig böra räkna med att medel i enlighet med föreliggande förslag avses för anordnande av skyddsrum jämväl för dessa aggregat. För de luftskyddsanordningar, som avses i ovannämnda beslut den 17 oktober 1941, har överbefälhavaren i sin framställning icke beräknat medel. För täckning av denna förskottsanvisning torde medel i detta sammanhang böra äskas av riksdagen. För ifrågavarande ändamål torde böra anvisas ett reservationsanslag av (11,200 + -1,988,800 "| 1,047,000 =) 3,047,000 kronor, vilket torde böra i sin helhet upptagas å driftbudgeten. Jag får hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Luftskyddsåtgärder å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 3,047,000. [16.] 113 f. Reservkraftaggregat vid vissa flygvapnets etablissement, reservationsanslag. I skrivelse den 19 oktober 1940 med medelsäskanden för flygvapnet för innevarande budgetår framhöll flygförvaltningen, att avbrott i leveranserna av elektrisk kraft till flygflottiljema kunde medföra avsevärda risker för såväl personal som flygmateriel. På grund härav gjorde flygförvaltningen framställning om anvisande av medel till reservkraftaggregat vid vissa flygflottiljer. Framställningen föranledde ingen Kungl. Maj:ts åtgärd. Under erinran härom har nu flygförvaltningen i sin skrivelse den 30 augusti 1941 angående flygvapnets medelsbehov å tilläggsstat för budgetåret 1941/42 ävensom för nästa budgetår, med ytterligare understrykande av de med strömavbrott förbundna riskerna, hemställt om medel för anordnande av reservkraftaggregat jämte bombsäkra skyddsrum för desamma enligt följande sammanställning: Västmanlands flygflottilj, kasern . -. kronor 110,000 " " , Hässlö (inkluderar även Centrala flygverkstadens i Västerås filial) . .- " 110,000 Östgöta flygflottilj . - " 110,000 Jämtlands " . .- " 110,000 Flygkrigsskolan (endast skyddsrum) . -. > 50,000