Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 41 1 10,000 50,000 110,000 150,000 225,000 Västgöta flygflottilj . .. kronor Svea " (endast skyddsrum) . - . " Göta " . . " Centrala flygverkstaden, Västerås . .- > " " , Malmen . . " Administration och oförutsedda utgifter . .- " 68,000 lšhinfšta kronor 1,20;->.,o00 Av detta belopp belöpa 475,000 kronor å skyddsrum. I utlåtande över framställningen har statens industrikommission tillstyrkt densamma under framhållande av att ifrågavarande anläggningar syntes vara av värde ur beredskapssynpunkt. Åtgången av material till anläggningarna syntes kommissionen icke vålla några betänkligheter. Statens bränslekommission, med vilken myndighet industrikommissionen samrått i ärendet, hade icke funnit anledning till direkt erinran ur drivmedelssynpunkt men hade dock ifrågasatt undersökning om möjligheten att använda annat drivmedel än, såsom flygförvaltningen avsett, dieselolja. Med anledning av vad sålunda förekommit har flygförvaltningen i avgivet utlåtande anfört i huvudsak följande. De bränslen, förutom dieselolja, som med hänsyn till beredskap samt tekniska och ekonomiska förhållanden kunde komma i fråga, vore motorsprit (etylalkohol) och träkolstjära. Gengas vore olämplig ur beredskapssynpunkt, enär alltför lång tid åtginge för igångsättande av aggregatet. I fråga om karbid saknades varje erfarenhet om så stora effektbelopp, som här komme i fråga. Verkställd undersökning hade givit vid handen, att användandet av motorsprit eller träkolstjära kunde ske genom anskaffning av vissa moftortyper. Prov med dessa borde dock utföras, innan anskaffning ägde rum. Anskaffningskostnaderna skulle bliva högre än de av flygförvaltningen för anskaffning av reservkraftaggregat för motordieseldrift uppgivna. Såsom flygförvaltningen och industrikommissionen anfört synes anskaffDepwæmoms ning av reservkraftaggregat för flygvapnets etablissement vara av betydelse ur beredskapssynpunkt. Jag finner mig därför böra tillstyrka, att medel anvisas för ändamålet. Mot de av flygförvaltningen gjorda kostnadsberäkningarna synes i och för sig icke finnas anledning till erinran. I dessa kostnader hava jåmväl inräknats medel för skyddsrum för aggregatanläggningarna. Såsom framgår av nästföregående punkt, har emellertid behovet av medel för detta ändamål avsetts skola tillgodoses i annat sammanhang. För själva aggregaten uppgå kostnaderna till (1,203,000 - 475,000 -) 728,000 kronor. De härför erforderliga medlen torde böra anvisas å anslag under driftbudgeten. De av flygförvaltningen verkställda undersökningarna synas utvisa, att vissa möjligheter föreligga att för ändamålet anskaffa sådana motorer, för vilka kan användas annat drivmedel än dieselolja. Emellertid komma härigenom anläggningskostnaderna att avsevärt ökas, såvitt av handlingarna framgår med 12,000 à 35,000 kronor per anläggning. Med hänsyn hiirtill och chefen