Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 42 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. då drivmedelsåtgången inte torde bliva mera avsevärd, har jag icke funnit mig böra räkna med att sådana motorer anskaffas. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Reservkraftaggregut vid vissa flygvapnets etablissement å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 728,000. E. Diverse. [17.] 15 a. Inköp av motorsprit, reservationsanslag. I skrivelse den 9 oktober 1941 har statens reservförrådsnämnd erinrat, att Kungl. Maj:t genom beslut den 25 april och den 1 augusti 1941 (folkhushållningsdeparte- mentet) uppdragit åt nämnden att inköpa och omhändertaga de kvantiteter av motorsprit, som tillverkades under år 1941 och första kvartalet av 1942, ävensom att av sålunda inköpta kvantiteter till vederbörande militärförvaltning försälja den mängd som statens bränslekommission efter samråd med Överbefälhavaren över rikets försvarskrafter kunde finna erforderlig för militära behov. Nämnden har vidare anfört i huvudsak följande: Med anledning av nämnda beslut hade nämnden under tiden den 1 juliden 30 september 1941 inköpt motorsprit till en kostnad av 9,223,093 kronor. Under förutsättning att nämnden ålades att fortsätta inköpen under hela innevarande budgetår skulle kostnaderna för ytterligare inköp av motorsprit uppgå till 34,500,000 kronor. För försäljning till militära ändamål beräknades allenast ett belopp av 3,000,000 kronor komma att inflyta. Pill likvidering av den kvantitet varor av ifrågavarande slag, som nämnden kunde komma att inköpa under budgetåret, erfordrades därför i runt tal 40,800,000 kronor. Då det av riksdagen under fonden för förlag till statsverket anvisade reservationsanslaget till förlagskapital för inköp av förnödenheter m. m. icke borde anlitas för inköp av motorsprit, hemställde reservförrådsnämnden, att särskilda medel måtte anvisas för likvidering av den motorsprit, som nämnden fått och komme att få i uppdrag att inköpa under innevarande budgetår. I ärendet har utlåtande avgivits av statens bränslekommission, som tillstyrkt bifall till framställningen. Ställföreträdaren för chefen för försvarsstaben har på uppdrag av Överbefälhavaren över rikets försvarskrafter avgivit utlåtande och därvid tillstyrkt framställningen. Jag tillstyrker, att medel åskas för inköp i föreslagen omfattning av motorsprit för försvarsväsendets räkning genom reservförrådsnämndens försorg, och hemställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till lnköp av motorsprit å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 40,800,000.