Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 45 Bilaga 4. Egentliga statsutgifter. Femte huvudtiteln. Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: Statsministern H.msson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden P1-:HrssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1Grorss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, Andensson, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Chefen för socialdepartementet, statsrådet Möller, anmäler härefter under socialdepartementets handläggning hörande ärenden angående egentliga statsutgifter ä tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. B. Sociala verk och inrättningar. I [1.] 1. Socialstyrelsen: Avlöningar till personal för verksamheten i allmänhet. I gällande avlöningsstat för socialstyrelsen är, bland annat, upptagen en anslagspost till avlöningar till övrig ickeordinarie personal å 565,000 kronor. Detta belopp har beräknats bliva erforderligt under den förutsättningen att socialstyrelsen skulle, såsom normalt är fallet, vara tillsynsmyndighet över arbetsförmedlingen. I samband med ändrad lagstiftning rörande arbetsförmedlingen m. m. och i anslutning därtill genomförd organisation av statens arbetsmarknadskommission hava emellertid de på socialstyrelsen ankommande ärendena rörande den offentliga arbetsförmedlingen under våren 1940 tills vidare överflyttats till kommissionen. I följd härav föreskrev Kungl. Maj:t genom beslut den 7 maj 1940, att ett flertal för handläggning av sagda ärenden avsedda, huvudsakligen ickeordinarie befattningshavare hos styrelsen skulle tills vidare tjänstgöra hos kommissionen samt därvid avlönas av till kommissionens förfogande stående medel. De från omförmälda avlöningspost utgående avlöningarna till berörda ickeordinarie befattningshavare hava för budgetåret 1941/42 beräknats till 42,500 kronor. Med anledning härav har Kungl. Maj:t