Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


45 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. den 2 maj 1941 föreskrivit, att av avlöningsposten för nämnda budgetår icke finge utan Kungl. Maj:ts medgivande tagas i anspråk högre belopp än (565,000 - 42,500) 522,500 kronor. I skrivelse den 29 november 1941 har socialstyrelsen anmält, att for innevarande budgetår erfordrades en förstärkning av sagda avlöningspost med 90,000 kronor. Styrelsen framhåller inledningsvis, att styrelsen i sina i skrivelse den 30 augusti 1941 gjorda anslagsäskanden för budgetåret 1942/43 beräknat ifrågavarande anslagspost - inklusive kostnaderna för styrelsens till arbetsmarknadskommissionen överflyttade ickeordinarie personal - till 680,000 kronor. I detta belopp hade ingått kostnader för den personalförstärkning, som föreslagits för sistnämnda budgetår, med ett belopp av omkring 40,000 kronor. På grund av att styrelsens arbetsuppgifter företett en kraftig ökning redan under innevarande budgetår, hade emellertid flertalet av de för nästa budgetår föreslagna personalökningarna måst vidtagas redan nu. Styrelsen lämnar härefter en närmare redogörelse för hur det begärda beloppet av 90,000 kronor fördelade sig å olika utgiftsändamål. Styrelsen meddelar först, att under loppet av innevarande budgetår nyanställts biträdespersonal å de båda statistiska byråerna. Denna personalökning vore betingad av den ökade omfattningen av de åt styrelsen anförtrodda statistiska utredningsuppdragen och medförde en lönekostnad av 20,000 kronor för år. Vidare erinrar styrelsen, att styrelsen i sin skrivelse den 30 augusti 1941 beräknat medel för avlönande av viss ytterligare personal ochi detta hänseende anfört bland annat följande: Å arbetsmarknadsbyrân handlades - sedan vissa ärenden tills vidare överflyttats till statens arbetsmarknadskommission - dels allmänna ärenden rörande arbetsmarknaden och alla på ämbetsverket ankommande ärenden angående den privata arbetsförmedlingen, dels ock de ärenden, som sammanhängde med tillsynen över den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen. Befattningen med sistnämnda grupp av ärenden vore den centrala arbetsuppgiften. För handhavande av hithörande ärenden hade styrelsen dittills, förutom byråchefen och en ordinarie sekreterare, disponerat 1 byrådirektör (Eo 28), 1 aktuarie (Eo 21), 2 kanslibiträden (Eo 7) och 1 skrivbiträde (Eo 2). Arbetslöshetsförsäkringen vore för närvarande stadd i en synnerligen kraftig utveckling. Ett antal nya, delvis mycket betydande arbetslöshetskassor hade under senare tid beslutats och ytterligare andra vore under förberedande. Därtill komme, att statens bidrag till de erkända kassorna avsevärt höjts. Detta nödvändiggjorde bland annat en utvidgad och fördjupad kontroll från styrelsens sida över huru kassorna handhade försäkringsverksamheten. På grund av berörda förhållanden hade den tillgängliga personalen blivit otillräcklig. Styrelsen hade därför måst nyanställa 1 amanuens för att biträda vid det fortlöpande arbetet. Det kunde beräknas att denne amanuens, som placerats i lönegraden Ex 15, komme att behövas även under budgetåret 1942/43. Ä fattigbárdsbyråns avdelning för ärenden rörande fattigvård och barnavård i allmänhet tjänstgjorde förutom byråchefen följande ordinarie personal, nämligen 1 sekreterare (A 26), 1 notarie (A 21) och 1 kansliskrivare (A 11) samt dessutom 1 amanuens (Eo 16) och 2 kontorsbiträden (Eo 4). Beträffande handläggningen av dessa ärenden vore att märka, att den