Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


48 Kungl. Maj-:ts proposition nr 2. befattningen med sistnämnda slags ärenden hade efter hand blivit en alltmera tyngande post i byråns arbetsbörda. Med hänsyn till den inträdda utvecklingen hade det befunnits nödvändigt att tillföra avdelningen ytterligare en arbetskraft med huvudsaklig uppflift att svara för handhavandet av upplysningstjänsten. Av olika skäl hade :ty- relsen funnit det lämpligt att till denna post överföra den extra ordinarie aktuarien å förlikningsmannaexpeditionen. Denne tjänsteman hade ersatts med en amanuens. -En av amanuenserna å utredningsbyrån, vilken under förra budgetåret tjänstgjort på halvtid, hade återgått till heltidstjänstgöring hos styrelsen. I skrivelsen den 29 november 1941 anmärker styrelsen, att numera arbetet å fattigvårdsbyrån ökat till den grad att styrelsen sett sig nödsakad att redan under hösten 1941 därstädes anställa de två amanuenser och det skrivbiträde, som enligt styrelsens förslag i skrivelsen den 30 augusti 1941 varit avsedda att anställas från och med nästa budgetår. Härefter erinrar styrelsen, att Kungl. Maj:t på framställning av styrelsen genom beslut den 10 oktober 1941 medgivit, att hos styrelsen finge tills vidare till och med den 30 juni 1942 såsom biträde åt skyddshemsinspektören anställas en i praktiskt skyddshemsarbete erfaren och i övrigt lämplig person samt därvid föreskrivit, att den tjänsteman, som sålunda anställdes, skulle under tiden för anställningen uppbära ersättning med belopp, motsvarande den lön jämte rörligt tillägg och kristillägg därå, som tillkomme å lort stationerad extra ordinarie tjänsteman med placering i 21 lönegraden och 22 löneklassen. Styrelsen framhåller, att nu nämnda personaldispositioner för innevarande budgetår medförde en kostnadsökning av närmare 28,500 kronor. Styrelsen räknar vidare med att under den närmaste tiden måste anställas två tillfälliga befattningshavare. Härom uttalar sig styrelsen sålunda. Biträdespersonalen å den till fattigvårdsbyrån hörande mödrahjälpsavdelningen utgjordes för närvarande av ett kanslibiträde och ett tillfälligt biträde, som vid årsskiftet torde böra befordras till extra tjänsteman. Mödrahjälpsärendenas antal hade under senaste halvåret visat en kraftig ökning. På grund därav vore det nödvändigt att utöka den för närvarande disponibla personalen med en arbetskraft. Kostnaderna för denna nyanställning beräknades uppgå till 1,400 kronor under återstoden av budgetåret. Utlänningsbyrån förfogade för närvarande över, förutom biträdespersonal, 1 byråchef, 2 sekreterare, 1 byråinspektör, 3 notarier och 2 amanuenser. Dittills hade denna tillgång på tjänstemän i amanuensgrad och högre ställning varit tillräcklig. Med hänsyn till den utveckling, som den norska flyktingsfrågan tagit under den senaste tiden, måste emellertid personalen utökas med 1 amanuens. Kostnaderna därför beräknades till c1rka 3,000 kronor under detta budgetår. - A De sammanlagda kostnaderna för ifrågavarande personalökningar under innevarande budgetår har styrelsen således uppskattat till (28,.500 -tr 1,400 -|- 3,000) 32,900 kronor eller i runt tal 33,000 kronor. Styrelsen räknar vidare med vissa ökade kostnader för b e f o r d r i n g a r och uppflyttningari lönegrad m. m.