Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/540

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


174 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. ståndsprövning, och ett mycket stort antal av målen lära därvid bliva slutligt avgjorda. F öredragningen kommer utan tvivel att liksom nu bliva mycket krävande - lämpligen bör föredraganden jämväl avgiva betänkande - och någon sänkning av de krav, som nu måste ställas å revisionssekreterarna, kan ej gärna komma i fråga. Med hänsyn härtill torde revisionssekreterarna böra bibehålla sin nuvarande ställning samt alltjämt bliva utnämnda eller förordnade av Kungl. Maj:t. De torde ock böra omnämnas i 4 kap, 2 §, varav i sin tur följer, att i förevarande paragraf bör angivas, att i nedre justitierevisionen revisionssekreterare skola finnas. 4 KAP. 14 §. Lagrådet: Enligt andra stycket i denna paragraf skall part, som vill göra jäv mot domare, framställa invändningen "så snart ske kan", sedan han erhöll kännedom om att domaren sitter i rätten eller eljest tager befattning med målet eller, om den omständighet varå jävet grundas då ej var känd för parten, sedan han erhöll sådan kännedom. Med denna bestämmelse har icke avsetts någon ändring i nu gällande regler. Jäv skall således icke i något fall behöva anmälas vid annat tillfälle än då förhandling i målet förekommer eller i samband med att talan eljest föres däri, och om parten - med eller utan laga förfall - uteblivit från rätten, skall detta ej medföra att han förlorar sin rätt att framställa jävsinvändningen. Stadgandets åsyftade innebörd i dessa hänseenden kommer tydligare fram om det utsäges, att parten skall framställa invändningen då han första gängen för talan i målet efter det han erhöll kännedom varom ovan nämnts. I 34 kap. 3 § föreskrives att om part i rätt tid gjort invändning därom att rätten icke är behörig att upptaga målet, rätten skall så snart ske kan giva särskilt beslut däröver. En motsvarande regel bör gälla för det fall, att jävsinvändning framställts i rätt tid, och synes lämpligen kunna upptagas såsom en sista paragraf i 4 kap. 5 KAP. 1 §. Lagrådet: Enligt 12 § lagen den 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens må, då vid domstol förekommer mål om obehörigt användande eller yppande av yrkeshemlighet eller om missbrukande av förebild, som avses i 3 § andra stycket samma lag, på begäran av den, vilkens rätt förmenas hava blivit kränkt genom den åtalade handlingen, domstolen, därest målets offentliga handläggning prövas kunna för honom medföra ytterligare skada