Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departement.« - chefen. 55 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. samt nämnden uppdragit åt medlemmen av styrelsens vetenskapliga råd, professorn VV. B. Bosæus att utföra de förberedande undersökningarna i ämnet, denne numera slutfört dessa undersökningar och påkallat biträde av en rättsbildad tjänsteman för att överarbeta det frambragta materialet. Så vitt nu kunde bedömas, syntes sistnämnda arbete komma att taga en tid av tre à fyra månader i anspråk. Ett belopp av cirka 2,000 kronor anser styrelsen komma att bliva erforderligt för detta ändamål. Det belopp, varmed posten avlöningar till övrig ickeordinarie personal skulle behöva förstärkas, har styrelsen alltså beräknat till {15,o00 + 2,000 -F 2,000) 19,000 kronor. Av medicinalstyrelsen har anmälts, att de medel, som anvisats å den i styrelsens avlöningsstat för innevarande budgetår upptagna posten avlöningar till övrig ickeordinarie personal visat sig otillräckliga. Det ökade medelsbehovet är till övervägande delen föranlett av att styrelsen icke funnit det möjligt att inom den härför beräknade anslagsramen tillgodose behovet av semestervikarier och tillfälliga befattningshavare. Medel från ifrågavarande post ha även ansetts erforderliga bland annat för anställande av ett rättsbildat biträde för utförande av visst arbete åt den inom styrelsens rättsmedicinska nämnd pågående utredningen rörande" rättsmedicinalväsendets ordnande. Med hänsyn till arten av de omständigheter, som föranlett att posten till avlöningar till övrig ickeordinarie personal i medicinalstyrelsens avlöningsstat visat sig otillräcklig, vill jag icke motsätta mig att posten för innevarande budgetår förstärkes. En reduktion av det av medicinalstyrelsen beräknade beloppet torde dock vara möjlig. Jag förordar, att medgivande utverkas till överskridande av anslagsposten med 17,000 kronor. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva-, att den i avlöningsstaten för medicinalstyrelsen upptagna anslagsposten avlöningar till övrig ickeordinarie personal må för budgetåret 1941/42 överskridas med högst 17,000 kronor. [6.] 29 a. Statens anstalt för fallandesjuka: Anskaffande av vissa inventarier, reservationsanslag. I proposition den 4 januari 1940, nr 2, angående utgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1939/40 föreslog Kungl. Maj:t riksdagen att i huvudsaklig överensstämmelse med ett i propositionen framlagt förslag till anskaffande av vissa inventarier till statens anstalt för fallandesjuka anvisa ett reservationsanslag av 25,000 kronor. I skrivelse den 13 februari 1940, nr 20, anmälde riksdagen, att riksdagen, som ansett att med visst föreslaget inköp tills vidare borde anstå, å tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1939/40 anvisat ett reservationsanslag av 20,000 kronor. Med skrivelse den 13 november 1941 har medicinalstyrelsen överlämnat en