Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/628

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


262 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. Utdrag av protokollet över justitiedepartemenlsärenden, hållet infor Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 14 februari 1941. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden P1-:HrssonBRAMSTOBP, WESTMAN, \Vigforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDEP.. Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Vvestman, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets samtliga ledamöter fråga om processlagberedningens fortsatta verksamhet till förberedande av rättegångsväsendets reformering. Föredraganden anför: "Lagrådet har den 8 november 1940 avgivit utlåtande över processlagberedningens den 9 juni1939 till lagrådet remitterade förslag till rättegångsbalk. I utlåtandet har lagrådet uttalat, att lagrådet kunde obetingat ansluta sig till de principer, vilka uppbära förslaget, och hyste den uppfattningen att en allmän rättegångsreform är av behovet påkallad och bör utan dröjsmål komma till stånd. . Med anledning av de erinringar lagrådet framställt mot olika stadganden i förslaget har detta inom justitiedepartementet undergått överarbetning. I samband därmed har utarbetats motivering till lagförslaget sådant det utformats vid departementsbehandlingen." Efter redogörelse för det lagförslag, som sålunda föreligger och som jämte lagrådets utlåtande finnes fogat vid statsrådsprotokollet såsom bilagal, anför föredraganden vidare: "På grund av det läge, vari vissa av tidsomständigheterna föranledda, inom finansdepartementet pågående besparingsutredningar för närvarande befinna sig, anser jag mig förhindrad att hemställa, att förslaget till rättegångsbalk nu förelägges riksdagen. Enligt vad jag inhämtat lära emellertid dessa utredningar komma att bedrivas på sådant sätt, att deras resultat i den mån det berör processreformens finansiella följder kommer att föreligga före detta års utgång. I den plan, som uppgjorts för genomförandet av en 1 Den till bilagan hörande lagtexten, som är lika lydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har här uteslutits liksom även lagrådets utliatande, vilket återfinnes a sid.. 156 o. f. Av bilagan återgives sålunda i det följande (sid. 264-5:50) endast motiveringen till forslaget.