Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/652

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


285 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. enkel stöld. För de båda kategorierna av underrättsåklagare skall landet indelas i distrikt. Sålunda skall i varje län finnas i allmänhet en, i några länsdistrikt flera statsåklagare. För underåklagarna, som tänkas utgöras av de nuvarande lands- och stadsfiskalerna, behålles i allmänhet nuvarande distriktsindelning. Vid sidan av åtals utförande i underrätt ha stats- och underåklagare att bedriva förundersökning angående brott. Statsåklagare och advokatfiskaler skola uteslutande tagas i anspråk för åklagarverksamhet. Underåklagarna beräknas liksom nu ha andra tjänsteåligganden, ehuru någon lindring i detta avseende bör eftersträvas. Alla åklagare utom underåklagarna skola vara rättsbildade. Processkommissionen utgår från att de yrkesutövare, som äro i besittning av erforderliga kvalifikationer såsom rättegångsombud, böra bilda en särskild kår, som å ena sidan erhåller en i viss mån privilegierad ställning i fråga om. utövande av ombudsmannaskap men å andra sidan är underkastad särskild disciplinär kontroll. Något tvång för part att anlita advokat har icke föreslagits beträffande något skede av rättegången. Part är alltid behörig att själv föra sin talan. Om part vill anlita ombud, är han däremot i hovrätt och i högsta domstolen bunden att anlita advokat, men vid lagmansrätt får han begagna också annat ombud. För varje domstol utser Kungl. Maj:t ett lämpligt antal advokater att i brottmål tjänstgöra såsom offentliga försvarare efter domstolens förordnande för varje särskilt fall. I samband härmed föreslår kommissionen en offentligrättslig organisation av de yrkesutövare, som skola betraktas som advokater med dessas rättigheter och skyldigheter. Denna organisation utgöres av en förening, till vilken alla, som vilja erkännas som advokater, skola ansluta sig. Tillträde till denna sammanslutning är fritt för envar, som uppfyller vissa fordringar. Främst kräves att ha avlagt för domarämbetets utövning föreskrivna kunskapsprov och därefter erhållit viss praktisk utbildning. En ansökan om att antagas till advokat må emellertid avslås, ej blott när sökanden gjort sig skyldig till brott av viss beskaffenhet, utan ock om omständighet eljest föreligger, som utmärker, att sökanden ej fört en redbar vandel. Advokatföreningen, som själv väljer sin styrelse, har att främja sakförarväsendets utveckling men ock att övervaka medlemmarnas verksamhet och öva disciplinär kontroll över dem. Denna kontroll sker genom styrelsen. Försummelse eller fel, vartill advokat i sin yrkesutövning gör sig skyldig, kan sålunda av styrelsen bestraffas med varning, förbud mot utövande av advokatverksamhet under högst ett år eller uteslutning ur föreningen. Mot beslut, varigenom någotdera av de två senare straffen ådömes, kan talan föras i högsta domstolen. Domare, tjänstemän och allmänna åklagare vid de allmänna domstolarna samt polistjänstemän må ej vara advokater. Processkommissionen föreslår avskaffande av det nu särskilt i häradsrätterna och hovrätterna florerande vikariatsystemet. I underrätterna skall finnas ett tillräckligt antal fasta domarbeställningar, och det förutsättes, att hov