Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/817

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 451 återkomma till frågan om ändringar i förslaget. Redan nu anser jag mig dock böra angiva min ståndpunkt till vissa särskilda spörsmål, rörande vilka viss meningsskiljaktighet uppkommit och som av mig även berörts vid förslagets remitterande till lagrådet. Vissa särskilda frågor. Förberedelse och huvudförhandling i mål mellan enskilda parter. Genomförandet av en koncentrerad förhandling inför domstolen förutsätter, såväl att ledaren av förhandlingen är väl insatt i målet som att parterna eller deras ombud äga kännedom om den ståndpunkt motparten intager och de bevis han ämnar åberopa. På grund härav måste huvudförhandlingen i målet föregås av ett förberedande förfarande. Enligt förslaget skall i tvistemål och sådana brottmål, däri talan föres allenast av målsägande, förberedelse äga rum inför rätten, som i detta fall är domför häradsrätt med häradshövdingen ensam och rådhusrätt med en lagfaren domare. Förberedelsens syfte är i främsta rummet, att målet under denna skall så beredas, att det vid huvudförhandlingen kan slutföras i ett sammanhang. I första hand skola vid förberedelsen parternas ståndpunkter klarläggas; parterna skola angiva de omständigheter de vilja åberopa till stöd härför samt i vad mån de bestrida motpartens uppgifter. Tillika skall bevisupptagningen vid huvudförhandlingen förberedas. Parterna ha att uppgiva den bevisning de ämna åberopa och vad de vilja styrka med varje särskilt bevis. Vidare skola åtgärder vidtagas för att bevisningen skall vara på en gång tillgänglig vid huvudförhandlingen; så skall t. ex. i erforderliga fall sakkunnig förordnas under förberedelsen och beslut meddelas om skyldighet att förete skriftlig handling. Däremot utgör vad som förekommit vid förberedelsen icke utan vidare underlag för domen. Det är den efter förberedelsen följande huvudförhandlingens uppgift att bilda grundval för domen. Vid denna förhandling skall allt material framläggas: parterna skola framlägga sina påståenden och fullständigt utveckla sin talan samt all bevisning förebringas. Domen skall grundas å vad vid huvudförhandlingen förekommit. Materialet från förberedelsen får sålunda läggas till grund för avgörandet endast om och i den mån det ånyo förebringas vid huvudförhandlingen. Mot förslaget i denna del har riktats den anmärkningen, att rättsskipningens säkerhet sattes i fara genom bestämmelsen om vad som är processmaterial. Vad som framkommit under förberedelsen borde få utgöra grundval for domen, även om det icke uttryckligen åberopats och förebringats vid huvudförhandlingen. Särskilt stötande vore, om någon omständighet, som part under förberedelsen berört och som upptagits i protokollet eller vid skriftlig förberedelse intagits i skrift men som till följd av förbiseende ej omnämnts vid huvudförhandlingen, ej skulle få beaktas. Därest vid förberedelsen åberopats t. ex. en ingående rättshistorisk utredning eller ett vidlyftigt sakkunnigutlåtande, borde vid avgörandet hänsyn till detta material få tagas, även om det icke muntligen föredragits vid huvudförhandlingen.