Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Före- d/raganden. 86 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. å tilläggsstat för budgetåret 1938/39 46,500 kronor samt för budgetåret 1939/ 40 183,300 kronor, eller alltså tillhopa 1,010,500 kronor. I skrivelse den 30 september 1941 har byggnadsstyrelsen hemställt, att å tilläggsstat för budgetåret 1941/42 måtte till byggnadsarbeten m. m. för försöksverksamhet vid lantbrukshögskolan anvisas ett reservationsanslag av 10,000 kronor. Styrelsen har härvid anfört i huvudsak följande. Av de utav riksdagen anvisade anslagen å tillhopa 1,010,500 kronor har Kungl. Maj:t ställt till byggnadsstyrelsens förfogande den 25 februari 1938 27 7,000 kronor, den 13 maj 1938 5,000 kronor, den 30 december 1938 6,000 kronor, den 17 februari 1939 46,500 kronor och den 25 augusti 1939 165,000 kronor samt till lantbrukshögskolans förfogande den 7 juli 1939 12,000 kronor, eller alltså tillhopa 511,500 kronor. Av totala anslagsbeloppet, 1,010,500 kronor, kvarstodo sålunda efter den 25 augusti 1939 odisponerade (1,010,500 - 511,500 =) 499,000 kronor. I den av 1939 års urtima riksdag godkända besparingspropositionen, nr 79, förutsattes, att 500,000 kronor av riksstatsanslaget för budgetåret 1939/40 jämte ingående reservation skulle disponeras endast i den mån Kungl. Maj:t prövade sådana förutsättningar vara för handen, som gällde för användning av anslag, upptaget å allmän beredskapsstat, varom erinrats i propositionen nr 2 till 1941 års riksdag (sid. 144). Av det sålunda odisponerade beloppet å 500,000 kronor har Kungl. Maj:t emellertid anbefallt byggnadsstyrelsen att för anskaffande av inventarier m. m. till lantbrukshögskolan utbetala genom brev den 8 december 1939 10,000 kronor och genom brev den 23 februari 1940 15,000 kronor, varför av de odisponerade medlen numera kvarstå endast 475,000 kronor. Genom brev den 18 juli 1941 har Kungl. Maj:t bland annat bemyndigat byggnadsstyrelsen att låta uppföra svinhus och försöksanläggning för höns vid Bäcklösa ävensom biblioteksbyggnad vid lantbrukshögskolan samt föreskrivit, att kostnaderna för byggnaderna ävensom för brunnar, planering, elektrifiering m. m. vid Bäcklösa, inventarier för husdjursförsöksverksamheten samt inredning och inventarier för biblioteket finge uppgå till ett belopp av sammanlagt högst 485,000 kronor. Samtidigt har Kungl. Maj:t förordnat, att detta belopp skall avföras från reservationsanslaget 1939/40: lx.D.9. Då nu, såsom i det föregående påvisats, av sistnämnda anslag till byggnadsstyrelsens förfogande endast kvarstår ett belopp av 47 5,000 kronor, erfordras alltså ytterligare 10,000 kronor för utförande av de genom brevet den 18 juli 1941 anbefallda arbetena m. m. Av vad byggnadsstyrelsen anfört framgår, att ytterligare ett belopp av 10,000 kronor erfordras för slutförande av nu pågående byggnadsarbeten vid lantbrukshögskolan. Då dessa arbeten beräknas vara slutförda under sommaren 1942, vill jag förorda, att å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisas det av byggnadsstyrelsen äskade beloppet, 10,000 kronor. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Lantbrukshögskolan: Byggnadsarbeten m. m. för försöksverksamhet å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslog av . kronor 10,000.